Utbildning i glesbygd

Skolverket släppte 2005 en rapport som handlar om uppväxt-, utbildnings- och levnadsvillkor för barn och ungdomar, som växer upp och går i skolan i svenska och norska glesbygder.

 

"Många kommuner tvingas i dag att lägga ner små skolor i glesbygd p.g.a. de höga kostnaderna per elev. Bortsett från ekonomin tycks ansvariga på såväl central som lokal nivå ha dåliga kunskaper om starka och svaga sidor hos dessa små skolor, deras betydelse för bygden och vad som blir följden av en stark skolcentralisering för elever, orter och lokalsamhällen i glesbygd. I detta arbete går författarna igenom svensk och norsk forskning, som är relevant för dessa frågeställningar. Resultaten värderas i förhållande till såväl lokala och regionala förutsättningar som nyare strömningar med t.ex. globalisering och marknadskrafter i fokus."

Rapport - Utbildningsvillkor i glesbygd

Projektet "Kommuner är olika - utbildningsvillkor i glesbygd" startades utifrån behovet att studera förutsättningarna för likvärdig utbildning i glesbygd. Denna promemoria redovisar den kartläggning, analys och värdering som genomförts inom ramen för projektet. Projektet har genomfört litteraturstudier, studier och bearbetning av statistik - främst från Skolverkets uppföljningssystem -

samt fallstudier i fyra glesbygdskommuner. Samtal har förts med förtroendevalda, förvaltningschefer, rektorer, lärare, studievägledare, elever, föräldrar och ungdomsråd i dessa kommuner.

 

Skolan mitt i byn

Diskussionsunderlag och checklista inför eventuell nedläggning av en byskola

En rejäl och utförlig bok med resonemang om byskolan ur olika aspekter, argument och goda exempel. Litteraturlista på slutet. Bakom boken står Glesbygdsverket i samarbete med Sveriges kommuner och landsting och Hela Sverige ska leva. Boken är på 49 sidor.

 

Boken kan också beställas gratis från Tillväxtverket eller laddas ner från deras hemsida.

Den omfångsrika checklistan för en hotad skola som finns i boken ovan, har vi kopierat och gjort till ett eget dokument.

 

Artikelserie i tidningen Land 2004

År 2004 körde tidningen Land en artikelserie om byskolan. Visserligen har det gått några år, men tipsen och erfarenheterna är fortfarande aktuella.

 

"Så här kan små skolor överleva" Samlade kloka tankar om åtgärder och attityder för byskolans framtid.

 

Stor guide på temat "Ta över skolan" med många tips.Här berättas också om hur Kalvborna själva tog över skolan. Skolan är tyvärr nedlagd nu, och vi återkommer så fort som möjligt med svar på frågan "varför?".

 

Vi driver byskolor

Inspirationsskrift med tio goda exempel på hur en byskola kan drivas.

 

Skriften Vi driver byskolor trycktes för cirka fem år sedan. Sju av de tio goda exemplen finns kvar. Tyvärr har Vitvattnets skola i Övre bygden, Helena Westerlunds skola i Kalv och Drevdagens skola i Älvdalen lagts ner sedan dess.