Remiss Ds 2017:8 Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop - Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva är positiva till den ansats som ges i Ds 2017:8 där man uppmärksammar att minska skillnaderna när det gäller kultur i hela landet. Att göra detta inom befintliga ramar är dock vanskligt då vi inte vill medverka till att det blir svårt för större kulturinstitutioner att skapa god verksamhet. Om det ska göras måste en omfördelning av resurser ske och det kan skapa problem för de etablerade institutionerna. Men vi är överens om att det behövs mer kultur i hela landet, inte mindre och det behövs en blandning av olika kulturformer och arenor. Men det är också viktigt att dessa arenor tillgängliggörs i hela landet genom exempelvis turnéer och digitala lösningar.

Vi är mycket positiva till att man stärker skrivningar kring dialogen med civilsamhället. Vi ser att det i många regioner skett denna dialog men den kan stärkas. Kultursamverkansmodellen är en bra modell med en god ansats. Förväntningarna var höga när den infördes. Problemet som många, framförallt civilsamhällets kulturutövare och de som finns i land- och glesbygd upplevt är att det trots modellens införande fördelats medel och resurser som tidigare. Detta på grund av av det inte funnits mer resurser systemet och mycket av pengarna går till de större institutionerna i städerna. Med det sagt att dessa inte behövs, för det gör dem, men det har inte blivit mer möjligheter för kultur i hela landet.

Det är bra att även Stockholm inkluderas i modellen. Det bör vara lika för alla.

Det finns en obalans i Sverige idag mellan stad och land mycket på grund av hur befolkningsutvecklingen skett de senaste decennierna. Det i sin tur skapar en obalans i de tillgängliga resurser som finns i bygden. Tyvärr är det så att kulturverksamhet ofta kommer på undantag om den sätts emot vård, skola och omsorg. Här har staten ett ansvar att se till om det går att motverka dessa obalanser genom en annan resursfördelning. Man bör i dessa modeller ta hänsyn till faktorer som ej går att påverka exempelvis avstånd och ha parametrar i systemet som möjliggör att dessa inte ska utgöra ett hinder för kultur i hela landet.

Vi vill också passa på att understryka att det förekommer många kulturaktiviteter i hela landet som inte idag syns på den nationella eller regionala agendan. Många föreningar, ideella organisationer, privatpersoner och konstnärer gör ett arbete i skymundan. Det kan därför ibland bli en missvisande bild att det är en större avsaknad av kultur än vad det är. Vi tycker det är viktigt att på ett tydligare sätt lyfta dessa initiativ men också hjälpa till att finansiera dessa som idag görs till stora delar ideellt. Men med det sagt finns det inga hinder för att stärka kulturen och framförallt mångfald av kultur i hela landet.


För Hela Sverige ska leva 2017-06-08

Ordförande                         Ordförande                         Verksamhetschef

Åse Classon                        Staffan Nilsson                   Terese Bengard