Byalagsförsäkringen 2017

Du och din utvecklingsgrupp är försäkrade genom Hela Sverige ska leva - och det kostar inte en krona extra.

Alla lokala utvecklingsgrupper i vårt medlemsregister omfattas, liksom alla kommunbygderåd och länsbygderåd

- Bakgrunden är att det har visat sig att mer än hälften av de lokala utvecklingsgrupperna saknar egen försäkring, berättar Claes Bergqvist som arbetat fram försäkringen för Hela Sverige ska leva. 

En komplett grundförsäkring

Försäkringen omfattar olycksfall för både medlemmar och gäster vid alla sedvanliga arrangemang. Dessutom ingår ansvars-, rättskydds- och en egendomsförsäkring. Kort sagt är det en grundförsäkring som täcker de flesta gruppernas behov.

De grupper som äger fastigheter eller har anställda behöver ordna vissa försäkringar på egen hand. 

Ansvars- och rättskyddsförsäkring kan gälla om utvecklingsgruppen orsakar skada för någon annan. Exempelvis om någon skadar sig i samband med ett arrangemang eller om utvecklingsgruppen hamnar i tvist med en leverantör. 

Om ni ska ha en tillställning så behöver ni inte anmäla det i förväg. Ni behöver inte heller anmäla vilka som deltar förutsatt att ni inte samlar fler än 500 deltagare vid samma tillfälle. 

Försäkringsvillkor

Olycksfall för både medlemmar och gäster

Invaliditet, medicinsk invaliditet                                15 pbb
Varaktig arbetsoförmåga15 pbb
MerkostnaderSkäliga kostnader inom 5 år
Personliga tillbehör20 000 kr 
Läke- rese- & tandskadekostnaderSkäliga kostnader 
Rehabilitering80 000 kr
SjälvriskIngen självrisk
Dödsfall0,5 pbb


Nedsättning av invaliditetsersättning på grund av ålder:
Medicinsk invaliditet: Avtrappning från 45 års ålder med 2,5 % årligen.
Varaktig arbetsoförmåga (ekonomisk invaliditet): Avtrappning från 45 års ålder med 5 % årligen.

Ansvar/rättsskydd

Allmänt ansvar                          10 mkr per skada, 20 mkr per år
Självrisk vid allmänt ansvar 0,2 pbb
VD-, styrelseansvar  10 pbb
Självrisk vid VD-, styrelseansvar 0,2 pbb
Rättsskydd 5 pbb
Självrisk vid rättskydd0,2 pbb samt 20 % av skadekostnaden som överstiger 0,2 pbb
Geografisk omfattning rättsskyddNorden

Egendom 

Försäkringsbelopp                     89 000 kr
OmfattningAllrisk
Självrisk, egendom0,2 pbb
InbrottsskyddskravSkyddsklass 1

 

Egendomsförsäkringen gäller för objekttypen ”maskinerier/inventarier”, vilket innebär att byggnader inte ingår oberoende av värdet. Dessutom är följande saker undantagna.

• Trafikförsäkringspliktiga fordon och släpfordon till dessa:
     -   motorfordon, traktor, terrängmotorfordon och truck
     -   motorredskap, vikt över 2 000 kilo
     -   motorredskap, vikt mindre än 2 000 kilo, men där den väsentliga funktionen består i persontransport eller godsförflyttning.
• Luftfartyg, luftkuddefarkoster (svävare), hydrokoptrar, segel- eller maskindrivna skepp och båtar.
• Produktiv skog och skogsmark.
• Båthus, brygga, badhytt, kallbadhus, växthus, plasthall, tält och tillfälligt hus, till exempel barack eller liknande, samt egendom i sådana hus.
• Kulvertanläggning och servisledning.
• Egendom som försäkringstagaren hyr ut eller leasar ut. 

 

Ovanstående är enbart utdrag ur villkoret. Ytterligare undantag finns. För kompletta villkor se information nedan. "pbb" betyder prisbasbelopp och ett prisbasbelopp är 44 800 kronor, år 2017. 

Kollektiv försäkring är billigare  

Genom att köpa en kollektiv försäkring blir kostnaden mycket lägre än om varje grupp skulle teckna en egen försäkring. Därför kan Hela Sverige ska leva betala försäkringspremien utan att ta någon avgift från enskilda grupper.

Försäkringen är ett samarbete med försäkringsbolaget Svedea. Skaderegleringen sköts av Svedea, alternativt av dem utsedda konsulter med täckning över hela landet.

Försäkringen har tidigare varit tecknad i SalusAnsvar och Folksam, men från 2016-07-01 är det Svedea som tagit över.

Försäkringsvillkoren i sin helhet  

Villkoren för den byalagsförsäkring som vi tecknat följer i huvudsak de allmänna villkor som
försäkringsbolaget tillämpar med de begränsningar och försäkringsbelopp, som du finner ovan. Fullständiga villkor finns att hämta på www.svedea .se. Aktuella försäkringsvillkor är:
GRK10:4
GRK90:2
T167:3
AA:2

Kontakt  

Svedea, telefon 0771-160 199. Ange försäkringsnummer 1636899.
Claes Bergqvist Hela Sverige ska leva Sjuhärad. Telefon: 033- 28 20 43.

Ladda ner mer information om byalagsförsäkringen

Tryck här för att ladda ner info om byalagsförsäkringen i pdf.

 

 

 

Vår broschyr om byalagsförsäkringen