Hämta/beställ informationsmaterial

Här kan du ladda ner pdf-filer. Klicka på önskat dokument för att ladda ner filen. Obs! Det går åt en del färg vid utskrift. Vill du spara på färgen, välj svartvitt under utskriftsformat i din dator.

 

Om du inte har möjlighet att skriva ut dokumentet kan du göra en beställning via e-post, info[at]helasverige[dot]se Du kan också ringa 010-489 13 50. 

Beställningslista

Här är en förteckning över skrifter, handledningar, informationsmaterial och annat som vi gjort själva eller medverkat till. Ladda ner för att ha till hands när du letar efter material.

Skriftserien

 

Vår serie med inspirationsskrifter finner du här.

Allmänt om oss

Vi utvecklar Sverige

Informations-broschyr som presenterar Riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Nytryck 2016. 4 sidor

Landsbygdspolitiskt program 2014

Vårt Landsbygds-politiska program bygger på de idéer och krav som kom fram i Open Spaceprocessen under Landsbygds riksdagen i Gävleborgs län våren 2014. här finns många av de åtgärder som krävs för en levande landsbygd. Programmet vänder sig till politiken på alla nivåer. 16 sidor.

Vårt landsbygdspolitiska program på fem minuter

Kortversionen av av vårt landsbygds-politiska program. 4 sidor.

25 år med Hela Sverige ska leva!

År 2014 firade vi 25-årsjubileum. Det var ett bra tillfälle att sammanfatta vår historia. Här kan du läsa hur det gick till när Hela Sverige ska leva bildades, vad vi arbetat med genom åren och hur organisationen har förändrats. 28 sidor.

Open space-processen, dokumentation

Dokumentation från den stora Open space-processen som alla deltagare i Lands-bygdsriksdagen i Gävelborg var välkomna att delta i. Här kan du läsa om vad deltagarna tyckte och tänkte i hela 66 Open spacegrupper - allt från andelsjordbruk till kommunikationer. Dokumentationen är en guldgruva för den som vill veta mer om hur människor tänker och tycker kring olika landsbygdsfrågor. Dokumentationen ligger till grund för vårt landsbygdspolitiska program.118 sidor. 

Lokal utveckling

Den första samhällsnivån

Visar en modell för hur lokalt arbete kan utvecklas och hur samhället samtidigt vinner hållbara bygder, ökad delaktighet och fördjupad demokrati.  Författare: Ulla Herlitz och Hans Arén.

44 sidor.

 

Kraft att förändra

Vår nya metodhandbok. Den här boken är vägledaren för er som vill utveckla er bygd. Här finns kunskap från A till Ö – hur ni gör för att samla bygden till möte (plus roliga paustips) ända till hur ni utvärderar det ni genomfört. En riktig guldgruva! Skriften är layoutad för att du ska kunna ladda ner exakt de avsnitt du är intresserad av.

Världens bästa by

Här har vi samlat goda exempel på lokal utveckling från olika utvecklingsgrupper i Sverige. Alla exemplen som nämns är verkliga. När man samlar dem i en enda by så blir det naturligtvis just - världens bästa by.

20 sidor.

Landsbygdens lilla gröna

Landsbygdens lilla gröna är en guide till hur du kan bygga upp din orts varumärke och sprida ordet om dina hemtrakter. Här får ni praktiska tips och användbara idéer för hur ni sätter er ort på kartan. Bakom skriften står Länsstyrelsen och Regionförbundet i Kalmar län, Hela Sverige ska leva Kalmar län samt Tillväxtverket. 16 sidor.

Omställning

Sverige ställer om

Sverige ställer om är Hela Sverige ska levas omställningsbok. I boken utvecklas tankarna hur omställnings- arbete kan gå till. Ladda ner den som pdf eller beställ inbunden (papperspärm) för 100 kronor.

Omställningsfoldern - Hela Sverige ställer om

I foldern Hela Sverige ställer om kan ni läsa mer om bakgrunden till omställnings rörelsen samt vilka möjligheter det finns att sätta igång ett omställningsarbete. 4 sidor.

 

Ställ om Sverige

"Ställ om Sverige" är ett inspirations- och handlednings material för er som vill skapa nya förutsättningar där ni bor och samtidigt värna om jorden som gemensam resurs. Materialet är framtaget under hösten 2009 inom ramen för arbetet med Hållbara bygder och vänder sig till de lokala utvecklingsgrupper och personer som vill förändra (ställa om) sitt lokalsamhälle. 84 sidor (4 MB). Slutsåld, endast nedladdning.

Byt spår för livet

Julian Rose's bok "Byt spår för livet - lokala lösningar på globala problem" är en debattbok där författaren föreslår lokala, hållbara lösningar på de problem han ser inom områden som jordbruk, ekonomi, teknik med mera. Boken beställs från kansliet för 50 kronor inklusive frakt. Tryckår 2011.

När vinden vänder

Boken ger faktabakgrund och kompletterande perspektiv för en djupare förståelse av samhällets situation. Författaren Bengt Bodins önskan är att vara ett stöd för alla som vill förstå den alarmerande situation vi har försatt oss i – genom vårt överutnyttjande av jordens resurser – och ett verktyg för att ta oss ur den. Boken beställs från kansliet och kostar 50 kronor inklusive frakt. 128 sidor. Tryckår 2013. 

Skolor

En skola i tiden

En diskussionsbok om skolan i förändringens tidevarv. Här ges ett brett spektra av kunskaper och perspektiv från bland andra ett par professorer i telekommunikation respektive historia och utbildningsvetenskap, en rektor, en utbildare inom IT-sektorn, samt sist men inte minst, läraren Jerker Porat som år 2014 valdes till en av världens mest innovativa lärare. Boken kostar 60 kronor plus moms och beställs från vårt kansli. Eller så laddar du ner den gratis här. 68 sidor.

 

Appell: små skolors särskilda värde

Under slutseminariet arbetade deltagarna fram en appell med analys av fördelarna med små skolor och utmaningar för dem, samt förslag för en väg framåt. 4 sidor.

Små skolors särskilda värde

På slutseminariet var det dags att peka ut riktningen för framtiden.
Ta del av goda erfarenheter och nyttiga lärdomar från deltagarna, läs om fördelarna med en liten skola och om hur skolan kan bli ett nav för bygdeutvecklingen. 10 sidor.

Små skolor i utveckling, sammanfattning

Här sammanfattas alla delarna av projektet. Projektledaren reflekterar och alla skolorna presenteras. 8 sidor.

Unga på landsbygden

#ungapålandsbygden

#ungapålands-bygden är ett projekt/initiativ som vill utmana storstadsnormen, uppmana vuxen-världen till attityd-förändring och öka förutsättningarna för ungas organisering på landsbygden. I den här skriften sammanfattas tankarna och vad som gjorts i projektet. 8 sidor A5.  

 

Landsbygd 2.0

Landsbygd 2.0 är en mötesmetod som kan ta en åldersblandad grupp från nulägesanalys till handlingsplan på två timmar. Metoden är enkel, har bra hjälpmedel och leds av en ung, utbildad processledare. Ladda hem manualen här. Spelkort och duk beställer du från vårt kansli. Genom kansliet kan du även få kontakt med en processledare. 

Ungdomsforum i norr

Ett projekt i Västerbottens länsbygderåds regi. Ungdomar i tre olika bygder – stadsnära landsbygd, en fjällkommun och en ”mittemellan” bestämde själva vad som var viktigt för dem och de tre grupperna hade mycket skilda drömmar. Läs om hur drömmarna förverkligades, och hur vuxenvärlden lärde sig nytt. 24 sidor.

Ung i Tornedalen

Ung i Tornedalen drevs av Hela Sverige ska leva Norrbotten. Unga skulle inspireras att engagera sig i samhällsutvecklingen och få verktyg att påverka sin livssituation. I projektet byggdes nätverk med vuxna – politiker, tjänstemän, företag, pensionärsorganisationer med flera som stod till tjänst med struktur och kunskaper. I skriften finns erfarenheterna samlade. Här får vi också veta vilka utmaningar som ungdomar i Tornedalen har identifierat.  20 sidor.

Bredbandsfrågor

Bredband på landsbygden

En skrift från Bredbandsforum som samlar kunskapen om bredbandsbygg-nation på landsbygden. Den beskriver processen från ax till limpa när ett byanät ska färdigställas. De olika delarna i processen får varsitt kapitel i skriften. 30 sidor.

Handbok för fibernätsföreningar

Framtagen av Coompanion Kronoberg,  för er som har startat eller planerar att starta en fibernätsförening i form av en ekonomisk förening. Den tar upp både ekonomiska och juridiska förutsättningar och vad man bör tänka på gällande föreningen. OBS! Skriften tar inte upp det praktiska arbetet eller de tekniska frågorna som uppstår.  59 sidor

Lokal ekonomi

Mikrofonden - handboken för förtroendevalda och medarbetare

Skriften belyser Mikrofondernas logga, historik, affärsidé med mera. Syftet är att ge förutsätt-ningar för en bra verksamhet.

17 sidor

 

Lathund för offentlig finansiering riktad till byautvecklare

En samman-ställning av de institutioner som delar ut bidrag som kan vara intressanta för oss i byarörelsen. Vad deras syfte är och länkar till aktuella utlys-ningar. 5 sidor. 

Nya handboken i lokal finansiering

Vår Nya handboken i lokalfinansi-ering syftar till att ge lokala samhälls-föreningar och andra intresserade aktörer en metod och första orientering om olika associationsformer och organisationsmodeller för lokala finansieringsinitiativ. Det är en omarbetad och uppdaterad version av den ursprungliga boken. 32 sidor

 

Lokal finansiering - så gjorde vi!

När goda och önskade investeringar i våra bygder inte blir av för att de stupar på finansieringsfrågan då är det dags att börja arbeta med lokal ekonomi. I denna skrift möter vi bygder som löst finansieringen på olika sätt utifrån sina behov och förutsättningar. Elva bygder berättar om hur de samlar investeringskapital för att förverkliga sina ideer.

Presentation av Praktikernätverket

Broschyren presenterar praktikernätverket som består av människor som med olika metoder ordnat lokal finansiering till idéer. Praktikerna i nätverket delar med sig av sina erfarenheter, genom föredrag, studiebesök, rådgivning med mera. I broschyren finns också kontaktuppgifter till praktikerna. 4 sidor.

Mikrofonden

En broschyr som presenterar Mikrofonden Sverige och de regionala mikrofonderna.
Mikrofonderna är i uppbyggnadsskedet och ser sig som Almis motsvarighet för företag och verksamheter inom social ekonomi och lokal utveckling. 4 sidor.

Kvinnors entreprenörskap på landsbygden

Hela Sverige ska leva drev tre delprojekt inom området kvinnors företagande och entreprenörskap på landsbygden. I den här foldern presenteras projektet.  
Himlarand var en nyskapande företagarutbildning i samarbete med Halmstad högskola.  
I Kvinnors skrivbyrå skrev kvinnor om sina liv och synliggjorde kvinnors liv under 1900-talet.
Det tredje delprojektet var en kartläggning av kvinnors företagande och entreprenörskap. En samman-ställning gjordes av projekt inom ämnet kvinnors företagande och entre-prenörskap som drivits inom Hela Sverige ska leva med flera organisationer. Den sammanställningen är sökbar och ligger på vår hemsida under rubriken Våra projekt/ avslutade projekt. 8 sidor.

Kvinnors entreprenörskap på landsbygden

I slutrapporten av projektet Kvinnors entreprenörskap på landsbygden berättas om de tre delprojekten. Här finns slutsatser, erfarenheter, kommentarer och intressant läsning. 12 sidor

Lokalekonomidagarna, dokumentationer

Konferensen Lokalekonomi-dagarna doku-menteras alltid. Här är dokumenta-tionen från Lokal-ekonomidagarna i Kumla, november 2015. De tidigare dokumentationerna hittar du på lokalekonomidagarnas hemsida, lokalekonomidagarna.se 

Lokal service

Utveckling av lokalt anpassade servicelösningar

Resultatet av förstudien med samma namn. Här presenteras ett  förslag till modell för hur både den lokala, regionala och nationella nivån kan arbeta för att skapa en bra lokal service. 

Lokala hållbara servicelösningar, slutrapport

I slutrapporten får vi veta hur det gick för de femton bygder som deltog i projektet och vilka svårigheter som mötte dem. Här finns också resonemang kring lokala servicepunkter och idéer för framtiden. 26 sidor.

Den svenska lanthandeln

År 2013 undersökte Hela Sverige ska leva hur lanthandlarna i Sverige såg på sin situation och framtid. 273 handlare svarade på frågorna som ger en intressant bild av en oerhört viktig bransch. 17 sidor.

Ny service på landet

Tre lanthandlare i Åmåls och Årjängs kommuner provade nya lösningar för en samlad lokal service som bland annat gav personlig service för att komma i kontakt med myndigheter. Här tänktes och genomfördes många nyskapande lösningar. Projektet varade våren 2009 till december 2011. 14 sidor.

Lokala hållbara servicelösningar

Här presenteras vårt projekt Lokala hållbara servicelösningar som genomfördes juni 2010 till september 2011. Modellen innebar att man sammanförde olika intressenter, exempelvis lanthandel, föreningar och invånare, för att ta ett samlat grepp om servicefrågorna. Femton orter, geografiskt spridda över Sverige, deltog och skapade lösningar utifrån lokala förutsättningar. 8 sidor.

Naturresursfrågor

Återföring till bygden av naturresursers värden

Syftet med skriften är att stärka argumentationen för återföring av naturresurserna till de områden som berörs av uttagen. 41 sidor A4.

Lokal förvaltning av naturresurser

Den 17 maj 2015 genomfördes en uppföljnings-konferens om lokal förvaltning av naturresurser. Frågorna var bland annat vad som hänt sedan den tidigare konferensen som ägde rum för tio år sedan, och hur vi går vidare. Konferensen gav intressanta svar på de båda frågorna och dokumentationen innehåller både diskussionerna och praktiska exempel. 23 sidor.

Samrådsplikt vid skogsavverkning

Det finns en överenskommelse som innebär att skogsbolag som planerar större ingrepp i sin skog måste kalla till samråd med lokala intressenter innan de går till praktisk handling. Samråd kan vara avgörande för att exempelvis rekreationsområden blir kvar, liksom ridleder, vandringsleder eller områden som är viktiga för lokalt näringsliv. Läs mer om samrådsplikt i den här broschyren.

Vindens återbäring

Hela Sverige ska leva drev under några år ett projekt med målet att ge lokalt inflytande, delägarskap och/eller återbäring till de bygder som påverkades av vindkraftsutbyggnad. Tillsammans med representanter för aktörerna i branschen tog vi fram rekommendationer för hur detta kan gå till. I Vindens återbäring presenterar vi arbetet, synsättet och rekommendationerna. 8 sidor.

Vindkraftens lokala nytta, modell för delägande och bygdepengar, vindkraftens återbäring till bygder

 

Vårt projekt, Lokal vindkraft, utmynnade i en modell för hur lokalsamhället ska få återbäring av vindkraften. Modellen är framtagen av en arbetsgrupp bestående av många parter från vindkraftsnäringen. Här kan man läsa om modellen i detalj, följa resonemangen bakom den, läsa underlag och motiveringar, liksom informera sig om hur man gör i andra länder.

Till skriften hör tio bilagor, samlade i ett eget dokument som du laddar ner här

Jämställdhet

Vår jämställdhetsbroschyr

Enkel introduktion till jämställdhets-arbete, med många små tips som
förenklar arbetet. 8 sidor.

Våra texter ur ett genusperspektiv

Vi har låtit genusvetaren Eva Lindholm analysera några av våra viktigaste texter ur ett genuspers-pektiv. Här är hennes slutsatser och rekommen-dationer. Rapporten handlar om våra texter, men kan även användas av alla som vill fundera över sitt eget skrivande. 12 sidor.

Hur jämställd är landsbygden? Kvinnor

Vi bestämde oss för att undersöka jämställdheten på landsbygden och under år 2014 erbjöd vi kvinnor att svara på en enkät med frågor utifrån regeringens jämställdhetsmål.  Här är resultatet av den enkäten - ett intressant och tankeväckande material.

Hur jämställd är landsbygden? Män

Hösten 2015 erbjöd vi män att svara på samma frågor som kvinnorna i enkäten ovan. Även detta material blev tankeväckande och, framför allt, nu finns möjlighet att jämföra hur män och kvinnor svarat.

Övrigt

Landsbygdspoddar

Vi har samlat alla poddar vi hittat med landsbygds-perspektiv. Här finns en kort presentation av varje podd, liksom länk till poddens hemsida. 

Lathund för att arrangera småkonferenser

I den här skriften får du veta det mesta du behöver när du planerar en mindre konferens. 6 sidor. 

Vägar in i samhället

Rapporten ger idéer till åtgärder som underlättar samarbete mellan kommun och myndigheter och hur man tar vara på den sociala sektorns kunskaper och engagemang i integrationsfrågor. Författare Inger Kraft-Etzler, Hela Sverige ska leva Jämtlands län. 23 sidor.

Byalagsförsäkringen

Du och din utvecklingsgrupp är försäkrade genom Hela Sverige ska leva
och det kostar er ingenting.
Försäkringen gäller lokala utvecklings-grupper i vårt medlemsregister, kommunbygderåd och länsbygderåd.
Läs om försäkringen i den här broschyren. 4 sidor.

Kompetenta anordnare - handboken

Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom

fas 3. 40 sidor

Internationellt

European Parliament, Report and Prospect

Dokumentationen av den första europeiska landsbygds-riksdagen hösten 2013, med bakgrund, program, slutsatser och foton från evenemanget. 12 sidor  

Äldre material

Under den här rubriken hittar du material som trycktes innan 2010, men som fortfarande är användbart. 

Lokal utvecklingsplanering

I denna 4-sidiga broschyr kan du läsa om Hela Sverige ska levas arbete för lokal planering som en metod för mobilisering och lokal utveckling. Här beskrivs även steg för steg hur processen kring att göra en plan går till.

Bygdens röst

Bygdens röst - mellan medborgare och kommun tar upp olika alternativ till hur lokal demokrati kan utvecklas.

Finns endast i elektronisk version. 72 sidor