Hela Sverige
Nyheter28 december, 2021

Kallelse till Höstmöte 2018!

Plats:HEIM, Thomeegränd 9 i Östersund
Tid:12.30-16.30

Program: 

12.30 Hej och välkomna! Introduktion till Hela Sverige ska leva Jämtlands län

13.00 Vad händer nu? Terese Bengard, verksamhetsledare riksorganisationen Hela Sverige ska leva berättar om läget inom landsbygdspolitiken och vad riksorganisationen jobbar med just nu

14.00 Decentralisering och andra strategier för nedskalning. Mattias Warg, journalist och engagerad i demokratifrågor.

14.45 Kaffe

15.00 Tillsammans mot en ny regional utvecklingsstrategi. Maria Kumpula, ansvarig för arbetet med att ta fram det uppdaterade strategidokumentet på Region Jämtland Härjedalen berättar om vad som händer med den.

15.30 Vad händer i länet? Vi får rapport från några olika initiativ, bland annat Martin Machnow om sitt asylupprop #detendarimliga. 

16.00 Vi avslutar dagen med vårt föreningsmöte där du/ni är välkomna att delta med era synpunkter. Se egen dagordning. 

Har du/ni något på gång som ni vill berätta om? Kontakta oss på helasverigez@gmail.com senast 14 november!

Vänliga hälsningar

Kristina Ernehed, ordförande

Dagordning för Hela Sverige ska leva Jämtlands läns höststämma

 1.     Val av ordförande för höstmötet
 2.     Val av mötessekreterare
 3.     Godkännande av röstlängd
 4.     Val av två ombud att jämte ordförande justera höstmötets protokoll
 5.     Val av rösträknare
 6.     Fråga om höstmötet utlysts i behörig ordning
 7.     Godkännande av dagordningen
 8.     Antagande av verksamhetsplan
 9.     Antagande av budget 
 10.   Behandling av inkomna motioner
 11.   Mötets avslutande