Hela Sverige
Nyheter9 november, 2021

Kallelse till årsmöte 30 mars, via Zoom

Kallelse till ÅRSMÖTE i Hela Sverige ska leva Göteborgsregionen
Tid: Tisdag 30 mars kl 18.00 – med videokonferensverktyget Zoom.
Anmälan senast 29 mars till: goteborgsregionen@helasverige.se
Zoom-länk till mötet skickas ut med e-post till de som anmält sig enligt ovan.

PROGRAM – tema FRAMTIDSVISIONER

Kl 17:45-18:00 Vi tar emot deltagare i mötet via Zoom.

 • Kort film om landsbygdsutopier
 • Vision om våra två profilfrågor: Hållbara matsystem och Lokalt inflytande
 • Årsmöte med sedvanliga årsmöteshandlingar:

Verksamhetsberättelse 2020 Fixa länk
Revisionsberättelse 2020 Fixa länk

DAGORDNING på årsmötet

 1. Fråga om stämmans behöriga utlysande och fastställande av röstlängd
 2. Val av ordförande, sekreterare samt två justerare tillika rösträknare
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Styrelsens berättelse för det gångna räkenskapsåret
 5. Revisionsberättelsen
 6. Fastställande av resultat- och balansräkning
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust
 9. Beslut om årsavgift
 10. Beslut om arvode till funktionärer och revisorer
 11. Behandling av inkomna förslag och motioner
 12. Val av styrelse:
  – Ordförande
  – Ledamöter
  – Revisor
  – Representanter till olika grupper som valberedning, GSE, HSSL VG.
 13. Beslut om vem som tecknar föreningen
 14. Stimulans- och utvecklingspengar
 15. Övriga ärenden
 16. Mötet avslutas