Hela Sverige
Nyheter1 februari, 2022

Nominera senast 13 mars 2022

Häng på nu och var med och påverka direkt.

Nominera dig eller någon annan!

Det är nu dags att nominera till uppdrag i Hela Sverige ska leva inför årsmötet 2022.

Nomineringar till aktuella uppdrag och övriga synpunkter måste vara inkomna till valberedningen senast 13 mars 2022.

Till samtliga medlemmar i Hela Sverige ska leva:   Dags att nominera till uppdrag i Hela Sverige ska leva inför årsmötet 2022!

Valberedningen uppmanar er alla att engagera er i nomineringsarbetet inför Hela Sverige ska levas årsmöte 2022. Vi kommer, som vanligt, att ha en öppen och transparent process som startar med nominering av namn till de uppdrag som ska väljas på årsmötet.  Det är en fördel för fortsatt arbete att vi får ett brett underlag. Sprid därför denna uppmaning till de lokala utvecklingsgrupperna i länsbygderåden och gärna också inom era respektive led i medlemsorganisationerna.

Styrelsen består av 13 ordinarie ledamöter, varav två ordföranden – en kvinna och en man. Ordförandena väljs på ett år, de övriga ledamöterna på två år.  I år skall också de båda ordförandeposterna besättas. Staffan och Åse har avböjt omval.

De fem som står i tur att avgå:

Pia Tingvall

Karin Torstensson

Lars Westerlund

Conny Mörke

Britt-Louise Berndtsson

Peter Eklund, Irene Oscarsson, Magnus Strömberg, Birgitta Strömgren, Tommy Nilsson, Linda Elfving- Bovin har ett år kvar av sin mandattid.

 

Vi vill också ha nomineringar för revisorer samt medlemmar till valberedningen. Mandattiden för revisorer och valberedning är 1 år.

Nedan finns den ordförandeprofil och de principer som valberedningen arbetat utifrån sedan 2014. Den som har synpunkter på nedanstående ordförandeprofil/principer är välkommen att höra av sig till valberedningen.  Ambitionen är att ha en öppen och aktiverande process.

ORDFÖRANDEPROFIL   

Omvärld. Göra organisationen känd, förtroendeingivande, nytänkande och drivande – i maktens korridorer och i media. Ha ett förtroendekapital med sig som ger hållbara förutsättningar för Hela Sverige ska leva. Bra nätverk nationellt och gärna även internationellt.

In-värld. Skapa engagemang och utveckling i Hela Sverige ska leva i utvalda strategiska frågor. På strategisk nivå driva utvecklingen av Hela Sverige ska leva som organisation. Ha förankring i landsbygdsrörelsen – underifrånperspektivet och kunskap om de lokala villkoren.

Personliga egenskaper: god och erfaren strategisk ledare, social kompetens, förmåga att entusiasmera styrelse och personal, samt att skapa trovärdighet. Vara flexibel i arbetssättet och ha goda kunskaper om lokal utveckling i både landsbygd och stad.

 

 

PRINCIPER SOM VALBEREDNINGEN JOBBAR EFTER:   

Fördelning män/kvinnor: Av stadgan följer att vi ska välja två ordföranden, en kvinna och en man. Styrelsens sammansättning ska minst ha 40 % av ettdera könet. Valberedningen eftersträvar att nå så jämn fördelning som möjligt.

Ålder: Jämn åldersspridning ska eftersträvas.

Geografi: Valberedningen beaktar detta, men konstaterar att det är viktigare att få fram lämpliga personer än att få jämn spridning – 13st över Sveriges karta – att få dessa jämnt fördelade är inte lätt. Ingen större region i landet bör dock vara utan plats i styrelsen.

Erfarenhet av Hela Sverige Ska Leva: Viktigast är engagemang för våra frågor och erfarenhet av att driva sådana frågor.

Politisk erfarenhet: Valberedningen uppfattar att erfarenhet av partipolitiskt arbete lokalt, regionalt och nationellt ses som meriterande. Vidare anser valberedningen att aktiva partipolitiska företrädare såsom riksdagsledamöter och regionala ordföranden kan ses som svårt att väljas, kopplat till Hela Sverige ska levas partipolitiska obundenhet.

Erfarenhet andra områden: Erfarenhet från andra organisationer (utanför hela Sverige ska leva), föreningar, civilsamhälle, ideell sektor, företagande och andra kunskaper/erfarenheter anser valberedningen ska vägas in som fördelar.

Förtroendevald revisor: Valberedningen markerar att uppdraget omfattar granskning både av ekonomi och verksamhet.

Detta brev med mer information har gått ut till samtliga medlemsorganisationer och Länsbygderåd.

Nomineringar till aktuella uppdrag och övriga synpunkter måste vara inkomna senast 13 mars 2022.

Nomineringar ska ske via nomineringsformuläret  (https://forms.gle/o5QjMC1v1KAsFyZV8) . Nominering via andra kanaler beaktas ej!

Vi håller er medlemmar och styrelsen informerade under resans gång och vi siktar på att ha valberedningens förslag med i utskicket till årsmötet.

Vi ser fram emot en strid ström av förslag och synpunkter. Med en önskan om ett framgångsrikt landsbygdsår 2022!

 

Med vänliga hälsningar

 

Valberedningen som består av:

Gun Rehnman (sammankallande), Hela Sverige ska leva Västerbotten, 070-686 0165 r.gun@telia.com

Tina Yngvesson, Hela Sverige ska leva Sjuhärad, 0325-450 08, 070-578 06 35,  tinaredcap@gmail.com

Niclas Bromark, Riksidrottsförbundet, 070-551 43 11, niclas.bromark@rfsisu.se

Pernilla Eurenius, Folkets Hus och parker, 072-077 81 29, pernilla.eurenius@folketshusochparker.se

Kenneth Nilshem, Bygdegårdarnas Riksförbund, 070-651 35 44, kenneth.nilshem@helsingenet.com

Bengt Grönblad, Hela Sverige Blekinge, 0708-631 638, b.gronblad@telia.com

Siv Lindén Hela Sverige Jönköping, 070-208 61 43, siv.linden@helasverige.se