Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Artikel
Årets lokala utvecklingsgrupp 2022.

Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg nominerar Utomskogens Bygdegårdsförening.

 

Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg nominerar Utomskogens Bygdegårdsförening till Årets lokala utvecklingsgrupp 2022.

Föreningen har enträget under många år arbetat för att stärka det lokala kulturlivet.
Sedan 1985 arrangeras varje år i juni Musik vid Ljusnan, som tidigare var ett samarrangemang med kommunen. Nu genomförs evenemanget årligen i Utomskogens bygdegårdsförenings regi och har därför döpts om till Musik i Utomskogen. Vid arrangemanget deltar etablerade och mindre kända musiker och musikanter, från riksspelmän till amatörer, och nya talanger med anknytning till bygden Sommar efter sommar lockar evenemanget så många intresserade att publiken knappt får plats i föreningslokalen.
Under de senaste åtta åren har bybor varje sommar rest en kolmila. Den lockar besökare från när och fjärran. Under den dryga vecka kolmilan är igång arrangerar föreningen olika kulturevenemang. I samband med dessa erbjuds traditionell underhållning och förtäring. Under den vecka kolningen pågår räknar föreningen in 500 besökare. Den stora kulturinsatsen är att en gammal hantverkstradition hålls levande och bevaras för eftervärlden i bygden.
Den första söndagen i varje månad arrangeras en byavandring där intresserade kan följa med på en gemensam promenad i olika delar av hembygden. Under vandringen står någon företrädare för guidning och informerar om intressanta platser utefter vägen, men alla är välkomna att bidra med sina kunskaper om bygden, byggnaderna och näringsverksamheten, både i nutid och i historien. Efter byavandringen håller bygdegårdens Bytotek öppet. Där kan man låna och byta böcker av vitt skiftande karaktär, samtidigt som man över en fika kan samtala med andra besökare om aktuella frågor.

Speciellt nytt:
Föreningen inledde redan före pandemins utbrott med ett lokalt utvecklingsarbete som resulterade i en Lokal Utvecklingsplan. Arbetet genomfördes genom samarbete med projektet Förädlingsmackapären inom X-ing. Restriktionerna under pandemin begränsade möjligheterna att fullfölja de gruppaktiviteter som planerades i utvecklingsplanen. Grupperna sökte istället digitala former för att fortsätta samarbetet. Inom ramen för arbetet med utvecklingsplanen har också startats en krisberedskapsgrupp som kartlagt beredskapen i bygden. Gruppen har sedan restriktionerna lättat arrangerat två utbildningstillfällen för byborna för att öka medvetenhet, kunskap och förmåga. Kontaktpersoner i Utomskogens olika byar har etablerat ett nätverk för att fördjupa arbetet och agera ”krisambassadörer”. Syftet är att underlätta kommunikationen i frågor som rör beredskap i samband med kriser av olika slag.
Ett kooperativt odlingsprojekt är initierat med syfte att öka självförsörjningsgraden i kris samt stödja FNs hållbarhetsmål enligt Agenda 2030 med ett utifrån dess aspekter avseende miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Här är alla i bygden välkomna att delta. En grundkurs i Agenda 2030 står också på programmet senare under året.

Arbetet inom bygdegårdsföreningen visar att inget är omöjligt. Även med små medel och få resurser kan mycket åstadkommas. Den permanentboende befolkningen i Utomskogen utgör cirka 270 personer. Sammanhållning, driv och demokrati är ledstjärnor för att få till den gemensamma framåtandan. Krisberedskapsinitiativet och arbetet är unikt i hela Gävleborg. Hållbarhetsengagemanget är en rising star som kommer att låta höra tala om sig.
Barnfamiljer flyttar in trots att det varken finns butik eller skola i bygden.

Länsavdelningens motivering:
Tack vare bygdegårdsföreningens arbete har Utomskogen blivit sinnebilden för lokal demokrati och samarbete. Med små medel visar man att det går att göra storverk för att folk ska trivas och utvecklas i en bygd med få bofasta. Man är inte rädd att ta nya grepp och fortsätta att lära sig nytt för att gå framåt, samtidigt som man värnar om sin historia och sina traditioner.

Vill du veta mer om den nominerade gruppen?
Läs mer här: www.bygdegardarna.se/utomskogen
Facebook: Vi som gillar Utomskogen

Vinnaren kommer att presenteras på Hela Sverige ska levas höstmöte den 24 november.