Hela Sverige

Service i samverkan.

I det EU-finansierade pilotprojektet Service i samverkan ville Hela Sverige ska leva utveckla servicen i de elva deltagande kommunerna. Genom möten med lokalsamhället och det lokala näringslivet inkluderades varje bygd i planering och genomförande av service på landsbygden. Genom ett medskapande mellan den lokala nivån, den första samhällsnivån, och kommunens representanter testades modeller för flernivåsamverkan och en hållbar struktur för serviceplanering på landsbygden togs fram.

Projektet styrdes av en styrgrupp med sex representanter från Hela Sverige ska leva och Sveriges Kommuner och Regioner.

 

Under projektets första två år arbetade nio lokala processledare i de elva kommunerna. De bildade ett processledarnätverk och leddes av en projektkoordinator. Under 2020 bestod projektgruppen av ett mindre serviceteam bestående av projektkoordinator och två medarbetare. Serviceteamets uppgift var då att ta fram en webbaserad kunskapsbank för att förmedla lärdomarna från de två åren. De erfarenheter och kunskaper som kommit fram under alla möten med den lokala, kommunala och regionala nivån har dokumenterats och utgör nu underlag i en kunskapsbank som heter Servicebanken.

Servicebanken innehåller verktyg för framtida samverkan och serviceutveckling gällande till exempel modeller, metoder, verktyg, vägledning och processer. Den kan användas av de lokala utvecklingsgrupper, kommuner och regioner som deltagit i projektet. Även andra grupper, kommuner och regioner som vill ha inspiration och idéer på hur de kan jobba med service i samverkan, kan söka efter detta i Servicebanken. Den blir även en hjälp för kommuner och lokala utvecklingsgrupper i arbetet med att ta fram och genomföra kommunala serviceplaner.

Klicka här för att komma till Servicebanken.

Läs mer om projektet Service i samverkan här.

 

Nyhetsbrev

Projektet har gett ut sex elektroniska nyhetsbrev. Du kan ladda ner nyhetsbrevet här nedan.

Nyhetsbrev nr 1 Service i samverkan
Nyhetsbrev nr 2 Service i samverkan
Nyhetsbrev nr 3 Service i samverkan
Nyhetsbrev nr 4 Service i samverkan
Nyhetsbrev nr 5 Service i samverkan
Nyhetsbrev nr 6 Service i samverkan

För mer information, kontakta Sigrid Larsson, projektkoordinator:
Telefon: 070-249 05 86
E-post: sigrid.larsson@helasverige.se

 

Projektet är EU-finansierat.