Hela Sverige

Finansiering.

En grundläggande förutsättning för att ett modernt samhälle ska fungera är en fungerande finansiering och tillgång till kapital. Detta skiljer sig mycket åt i landet. Den sammantagna bilden av de regionala strukturerna för kapitalförsörjning är att storstadsregionerna har större tillgång till finansiering än övriga regioner. Här finns både fler bankkontor samt fler andra finansiärer. Det privata riskkapitalet är främst koncentrerat till Stockholm.

Bankerna är viktiga finansieringskällor för företag överallt men särskilt i mindre kommuner, därför är det extra problematiskt att bankerna minskar sin närvaro i landet och koncentrerar sin verksamhet till de större städerna. Idag saknar 10 procent av alla kommuner ett bankkontor. Logiken bakom bankernas koncentration till de större städerna är den ökade digitaliseringen och många kunders ändrade beteende, där man sköter mer av sina bankärenden digitalt. Men samtidigt lämnar bankerna kommuner med sämre bredbandstäckning. När bankerna lämnar tappar de kunskap om lokala marknader och förutsättningar. Finansiärernas lokala närvaro är viktig för att kunna ha tillräcklig kunskap för att göra viktiga avväganden. Bristande kunskap om företagen leder till uteblivna investeringar, färre företag och högre räntor på de lån som ges till företagen.

Det övergripande landsbygdspolitiska målet är att det ska vara likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd i hela landet. Ett av delmålen för landsbygdspolitiken handlar om att lands- bygdernas förmåga att ta tillvara förutsättningar för företagsamhet och sysselsättning ska vara långsiktigt hållbar.

I den nationella strategin för hållbar regional utveckling pekas kapitalförsörjning ut som ett prioriterat område. För att nå målen behöver tillgången till kapital vara god och verksamma i landsbygderna behöver ha möjlighet att finna kapital. En del policyåtgärder har genomförts för att stärka kapitalförsörjningen, men det finns mycket kvar att göra.

Vad vi gör

Hela Sverige ska leva jobbar tillsammans med andra för att driva dessa frågor.

Bland annat har vi varit en viktig part i arbetet med Mikrofonderna.

Balansrapport

Läs Balansrapport #8 - Kapital i hela landet.

Till rapporten »
Samlad kunskap

Hitta all vår samlade kunskap kring finansiering

#finansiering »

TIO PROCENT AV ALLA KOMMUNER SAKNAR NU BANKKONTOR.