Hela Sverige

Bostäder.

Bristen på bostäder har de senaste åren blivit en mycket prioriterade fråga. Det finns en uppfattning om att bostadsbristen främst finns i våra städer. Men det saknas cirka 50 000 bostäder i våra samhällen och landsbygder runt om i landet. Trots detta är investeringsstöd och andra sätt att stimulera bostadsbyggande framförallt koncentrerat till storstadsområdena.

Pandemin har ändrat många svenskars syn på sitt boende. Utflyttningen från storstadslänen till övriga Sverige har ökat markant – något liknande har inte hänt på nästan 50 år. Landsbygden har på kort tid gått från att vara en plats som ska ”räddas” till en plats fylld med möjligheter. Men bostadsbristen på landsbygden och i våra småorter behöver hanteras med nya lösningar för att anpassa Sverige till en tid efter pandemins  faser.

Många kommuner tar inte sitt ansvar att bygga lägenheter för alla, allmännyttan lämnar små orter och nuvarande lösningar fokuserar på marknadens, snarare än samhällets, behov. I stället är det ideella föreningar och ekonomiska sammanslutningar som skapar nya, innovativa lösningar – ofta tillsammans med modiga kommuner som vågar testa nytt.  Lokalt ägda bygdebolag utan vinstintresse, byggemenskaper och kooperativa hyresrätter växer fram på många landsbygder och i förorter runt om i Sverige – ett idéburet, socialt byggande tar form.

Nästan allt byggande av flerbostadshus på landsbygderna sker nu i form av idéburet byggande, eftersom statens verktyg för bostadsförsörjning i hela landet inte fungerar. De senaste 30 åren har dessutom staten bytt inriktning. En politik som tidigare fokuserade på att bygga nytt till rimliga kostnader över hela landet, är nu främst en bostadspolitik riktad till de som redan har en bostad i dyra lägen. Att allt fler svenskar vill bo på landsbygden räcker inte för att fler ska kunna flytta dit. Det behöver byggas nya bostäder, inte minst för de som redan bor där, och det behöver vara möjligt att få finansiering till sin bostad i hela Sverige.

Bostadsbrist i hela Sverige

235 av Sveriges 290 kommuner uppger att de 2021 har bostadsbrist i centralorten och 156 uppger sig ha bostadsbrist även i andra delar av kommunen. Detta enligt siffror från Boverket. Tyvärr tror både staten och många kommuner att alla på landsbygdens vill bo i enfamiljshus. Men landsbygderna har behov av alla typer bostäder. Vi bedömer att det finns ett akut behov av 10–40 bostäder på över 2 000 svenska småorter. Om saknas lediga bostäder i ett område riskeras dessutom service och skolor att läggas ned. En investering i bostadsbyggande i hela Sverige skulle bidra till att minska klyftan mellan land och stad.

Det största behovet av bostäder finns hos äldre, över 75 år, som inte orkar bo kvar i sina ofta stora enfamiljshus. Gruppen kommer att nästan fördubblas runt om på landsbygden fram till 2030. De vill bo kvar i bygden, men i moderna ändamålsenliga hyreslägenheter. Det skulle även minska kommunernas kostnader för hemtjänst, bostadsanpassning och vårdboende. Om fler äldre får möjlighet att flytta till en bostad som är lättare att sköta får nästa generation tillgång till bostäderna de lämnar. En annan grupp är ungdomar som vill flytta hemifrån.

 

Finansiering av bostadsbyggande
Vår Balansrapport om Bostäder visar tydligt att mycket av investeringarna och satsningarna görs kring storstäder och större städer. Vi ser att Investeringsstödet för byggandet av hyreslägenheter har fungerat någorlunda väl, men behöver utvecklas. Av dagens hyresstöd går 75 procent till våra storstäder medan övriga Sverige får dela på 25 procent. Dessutom får storstäderna stöd för en högre produktionskostnad. I två statliga utredningar; Landsbygdskommittén, där samtliga partier var överens, och Kommunutredningen, har bägge föreslagit ett så kallat landsbygdslån. Men inget hänt ännu.

Dagens system med statliga lånegarantier för bostadsfinansiering fungerar inte med de restriktiva värderingsprinciper som Boverket tillämpar. Stödet betalas ut flera månader efter att byggnationen är genomförd och eftersom det handlar om mångmiljonbelopp har bankerna varit obenägna att ge lån om inte en oberoende part går i borgen. Såväl finansieringskostnaden som byggherrens likviditet i slutskedet av byggnationen blir därför ansträngd. En uppdelning av utbetalningen till två tillfällen, varav den ena vid ”halvtid” skulle innebära en betydande förbättring.

Modiga kommuner ger ägandedirektiv till sina allmännyttor att strunta i nedskrivningskravet och går i dag in som borgenärer till idéburna grupper. åt bolag med särskild vinstutdelningsbegränsning och byggemenskaper.  Investeringsstödet bör vara utformat så att byggprojektet helt kan finansieras med bottenlån, till en låg ränta, i stället för dyra topplån. Samtidigt bör det vara så restriktivt att det inte inbjuder till spekulation, utan i stället medverkar till ökad produktion av hyresrätter, till rimlig hyra, över hela landet.

 

Öka stödet till idéburet, socialt byggande och boende

Det pågår en rörelse mot en breddad delaktighet i planering och byggnation – ett ”idéburet, socialt byggande”. Byggemenskaper är vanligt i exempelvis Tyskland och Danmark och det finns ett 50-tal aktuella projekt i Sverige. Genom byggemenskaper går de framtida boende samman som beställare av ett byggprojekt, men längtar varken efter att äga lägenheter eller dra på sig stora banklån.

Sverige behöver styra byggprocessen mot ett mer socialt och hållbart byggande. De flesta husen som tillkommer genom byggemenskaper väntas bestå av 10–50 lägenheter, vilket skapar variation i våra småorter och städer samt fler uppdrag till små lokala byggentreprenörer. Boverket begränsade stöd för socialt byggande behöver utvecklas för att stötta denna rörelse med både finansiering som kompetens.

Landsbygden har på kort tid gått från att vara en plats som ska ”räddas” till en plats fylld med möjligheter. Hela Sverige behöver anpassas till en tid efter pandemins värsta faser. Vi behöver utveckla bostadsmodeller som fungerar i våra landsbygder och små städer. Bristen på bostäder är i dag ett av de största hindren för att hela Sverige ska leva.

Artikel | 1 juni, 2021

Tipslista för fler bostäder på landsbygden.

Bostäder   Tips & Guider  
Balansrapport

Läs Balansrapport #7 - Bostäder i hela landet.

Till rapporten »
Samlad kunskap

Hitta vår samlade kunskap kring bostadsfrågan

#bostäder »
Skrifter & Rapporter | 7 november, 2020

Bilda bygdebolag!

Lokal ekonomi   Tips & Guider  

Storstadsborna missnöjda med sitt boende – landsbygden lockar

Boende på landsbygden är klart mest nöjda med sitt boende och var tredje svensk skulle helst vilja bo på landsbygden. Det visar en ny undersökning från Landshypotek Bank.

Läs pressmeddelandet här »
Skrifter & Rapporter | 7 mars, 2015

Förstudie om boende på landsbygden i Sörmland.

Bostäder