Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Artikel
2024 -FFT 24 (SKV A 2023:XX Fastighetstaxering)

Remissvar avseende förslag föreskrifter och allmänna råd till förenklade fastighetstaxeringen av småhusenheter.

Hela Sverige ska leva svarar regelbundet på olika typer av remisser - ofta från myndigheter och statliga utredningar.

Vi är en riksorganisation vars syfte är att ge allmännytta genom att verka för goda villkor i hela landet, en god landsbygdsutveckling och en god balans mellan stad och land. Vi företräder byarörelsen och stöttas av medlemsorganisationer som vill att Hela Sverige ska leva.

Till att börja med vill vi tacka för möjligheten att lämna ett remissvar på den nya förenklade fastighetstaxeringen för småhusenheter 2024. Skatteverkets arbete med förenklad taxering för småhus är en uppdatering av rådande fastighetstaxering som gäller. Skatteverket har också genomfört konsekvensutredningar vad som gäller för föreskrifter och allmänna råd för 2024.

Vi fokuserar utifrån vår roll främst på det som kan ha en bärighet för landsbygdernas villkor och balansen mellan stad och land. Det underlag som vi har fått ta del av innebär inga större förändringar i stort, utan är mer av en allmän uppdatering av villkoren.
Det nya är att Skatteverket har beaktat de nya inslag som vindkraften medför för fastigheters attraktion. Hela Sverige ska leva ser detta som ett väsentligt tillskott att värdera fastigheters taxering när det gäller buller och andra oangelägenheter som vindkraften medför. Liknande konsekvenser som andra större ingrepp på grund av nya energilösningar i form av ledningsdragningar kommer att påverka värdet på småhus på landsbygden och bör beaktas.

Hela Sverige ska leva tillstyrker Skatteverkets allmänna råd om de allmänna värdesättningen fr.o.m. 2024 års förenklade fastighetstaxering samt förslagen till föreskrifter.