Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet

Lokalt inflytande.

Vi anser att den första samhällsnivån är den på det lokala planet. Det är våra lokala grupper och föreningar som utgör den första samhällsnivån. Om något ska utvecklas i lokalsamhället är det viktigt att dessa är med, både för att påverka men också utföra det som ska göras. För oss är det självklart att lokala och regionala myndigheter och politiker rådfrågar lokala grupper och föreningar innan viktiga beslut fattas, för att öka delaktigheten och få ett lokalt perspektiv. Med lokalt inflytande tas kunskaperna och idéerna tillvara från dessa grupper och bygden får välgrundade och kreativa lokala lösningar på sina behov. Och kommunens pengar används på ett optimalt sätt.

 

Det finns olika metoder för detta. Det kan vara organiserat i så kallade kommunbygderåd, kommundelsråd, lokala nämnder, områdesstyrelser mer mera. Men det kan också vara dialogmöten eller genom att till exempel jobba med metoder som lokalekonomiska analyser.

 

  • Kommunbygderåd. I många kommuner finns det kommunbygderåd som ofta består av representanter från olika lokala byföreningar. Dessa har ofta en rådgivande roll gentemot kommunen.
  • Kommundelsråd/nämnder finns i några kommuner, till exempel Svågadalen i Hudiksvalls kommun, finns ett kallat Svågadalsnämnden som består av direktvalda individer med viss beslutanderätt kring lokala angelägenheter. Kosternämnden består av nio valda representanter för Kosterborna och representerar dem inför Strömstads kommun. Nämnden driver inte egna frågor, utan bildar sig en uppfattning om vad majoriteten av Kosterborna tycker i en viss fråga och för den vidare till kommunen. Områdesstyrelsen i Kall består av tre lokalt valda politiker och tre politiker utsedda av kommunfullmäktige i Åre kommun som ansvarar för förskola och skolan upp till årskurs 6, fritids och hemvård i Kall. Syftet med områdesstyrelsen är att flytta besluten närmare dem det berör och att utveckla nya demokratiska former.
  • Lokala naturresursförvaltningsråd. Världsarvet Laponia förvaltas gemensamt av de kringliggande samebyarna, kommunerna och Länsstyrelsen. Även Kosterhavets nationalpark förvaltas gemensamt av myndigheter och lokalsamhällesföreningar. Dessa förvaltningsråd utgör några av få svenska exempel på hur ett lokalt inflytande över naturresurser kan organiseras i enlighet med Elinor Ostroms Nobelprisvinnande forskning och FN:s Konventionen om biologisk mångfald. Här är dokumentationen från en konferens vi arrangerat tillsammans med andra aktörer. Konferensen ledde till ett dokument med tio reformförslag till förbättrad lokal naturresursförvaltning. Den hittar du här.
  • Lokal planering. Runt om i landet har hundratals lokala utvecklingsgrupper planerat sin bygds framtid och utveckling. Till hjälp har de haft verktyg som Lokal utvecklingsplanering och Lokalekonomisk analys. Några goda exempel på detta hittas i Gunnarsbyn och Husby-Långhundra. Framsynta kommuner använder dessa lokala planer som grund i sina kommunala översiktsplaner.

Lokala naturresurser

Många landsbygder har naturresurser som är viktiga för utvecklingen i hela landet – ibland också globalt. Detta kan också skapa konflikter lokalt vad marken ska användas till. Det är viktigt med lokala dialoger och samråd för att minska dessa. Genom att nationellt skapa tydliga riktlinjer och regelverk för lokalt inflytande kan sociala, ekologiska och demokratiska värden ges utrymme intill de krasst ekonomiska kalkylerna. Men det kan också vara viktigt att ge något tillbaka till den berörda bygden som rätt till delägande och bygdepeng vid exploatering av naturresurser.

Vindkraft, vattenkraft och gruvnäring är exempel där lokalsamhällen i många delar av världen garanteras rätt till inflytande och ekonomisk återbäring. I Sverige är sådana rättigheter ännu inte norm.

Samlad kunskap

Hitta all vår samlade kunskap kring lokal förvaltning.

#lokalförvaltning »

Senaste om lokalt inflytande