Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet

Doktorandprojekt.

Platsens betydelse för unga vuxnas politiska engagemang i landsbygd

DOKTORANDPROJEKT inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Skillnader mellan stad och land har blivit en alltmer brännande politisk fråga i takt med att samhällsservice och tillgången till arbetstillfällen försämrats på landsbygden. Dessa skillnader utgör en grogrund för ökad polarisering mellan stad och land och en växande politisk mobilisering bland landsbygdsbor. Trots dessa skillnader saknas viktig kunskap gällande unga vuxnas politiska engagemang i landsbygd, samt vilken roll platsen spelar för deras politiska handlingar.

Projektbeskrivning

Med det här projektet vill vi undersöka unga vuxnas politiska handlingar i landsbygd. Unga vuxna avser här åldersgruppen 16–29 år. Tidigare studier på ungas politiska engagemang präglas av ett urbant perspektiv vilket innebär att viktig kunskap gällande hur unga vuxna i landsbygd väljer att engagera sig politiskt saknas. Det saknas också perspektiv och förståelse för vilken betydelse platsen har för ungas politiska engagemang och handlingar. Att undersöka platsens betydelse för unga vuxnas politiska handlingar i landsbygd är av särskilt stor vikt då skillnader mellan stad och land utmålats som en grogrund till polarisering och konflikter. Det finns också studier som visar på att unga vuxna i landsbygd upplever en lägre tilltro till politiker och det demokratiska systemet, och känner sig mindre inkluderade i det svenska samhället.

Syftet med projektet är att bidra med kunskap om hur unga vuxna i landsbygd uttrycker sina politiska och samhällsåsikter, samt utforska vilken roll platsen spelar som drivkraft, möjliggörare och begränsning för deras politiska handlingar. Det empiriska materialet kommer att samlas in under två olika delstudier. Under den första delstudien kommer politiskt engagerade unga vuxnas meningar och handlingar undersökas genom intervjuer och fokusgruppsdiskussioner. Den andra delstudien kommer att studera unga vuxnas politiska handlingar utifrån ett organisationsperspektiv, genom att fokusera på politiska föreningar och nätverk som drivs av unga vuxna i landsbygd.

Projektet har tre huvudsakliga mål, (1) att bidra med ny kunskap gällande hur unga vuxna i landsbygd förstår och utövar deras politiska och sociala åsikter, (2) att bidra med ny kunskap och teoretisk förståelse av platsens betydelse för unga vuxnas politiska handlingar, och (3) att sprida den förvärvade kunskapen till myndighetsutövare och andra som arbetar med unga vuxnas politiska inflytande och delaktighet.

Projektperiod: 2020-07-20 – 2024-07-20

Finansiering:

Företagsforskarskolan vid Umeå universitet 50 %

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva  50 %

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet:

Sociologiska institutionen

Forskningsområde:

Sociologi

Ungas politiska och samhälleliga intresse är högt och unga vill vara med och påverka samhällsutvecklingen. De verktyg och strategier som dagens yngre generation använder sig av ser dock annorlunda ut jämfört med tidigare generationer. Vid sidan om mer traditionella former av engagemang använder sig unga av nya metoder och plattformar för att påverka. Unga engagerar sig genom deltagande i gräsrotsrörelser, kampanjer för specifika ändamål, på sociala medier och genom olika livsstilsval. Det saknas dock kunskap kring hur unga i landsbygder engagerar sig, och vilken betydelse platsen har för ungas politiska engagemang. På det här webbinariet presenterar Maja Adolfsson, företagsdoktorand vid Umeå universitet och Hela Sverige Ska Leva, forskningsresultat från en intervjustudie från projektet ”Platsens betydelse för ungas politiska engagemang i landsbygder”.

Medverkande: Josefin Heed, Analytiker på Riksorganisationen Hela Sverige Ska Leva Maja Adolfsson, Företagsdoktorand på Riksorganisationen Hela Sverige Ska Leva och Umeå universitet