Hela Sverige

Vi påverkar.

 

Ett av Hela Sverige ska levas grundläggande uppdrag är att påverka nationellt. Skälet är att om vi ska kunna påverka utvecklingen lokalt, på landsbygderna och i byarna, så måste vi påverka beslutsfattarna på nationell nivå. På den nivån fattas många beslut som påverkar hela Sverige. Vi vill vara en kanal för våra medlemmar till de som har makt att påverka samhällsutvecklingen.

Vi talar om att vi, landsbygdsinvånarna, finns, vi vill dela med oss till beslutsfattare av de kunskaper vi har. Om de lyssnar på den lokala nivån så finns det samarbetsmöjligheter som alla vinner på och som leder till smarta lösningar för att hela Sverige ska leva. Det här gör vi på många sätt.

Vi tar alla möjligheter att medverka i möten, konferenser och debatter där vi har möjlighet att tillföra vår syn på saker och ting. Vi sitter i kommittéer, vi föreläser och vi träffar politiker när tillfälle ges. För att bara ta ett exempel som visar hur aktiva vi är, så deltog företrädare för riksorganisationen i åtminstone sex paneldebatter och höll minst lika många föreläsningar utifrån våra frågor under 2021.

Vi medverkar i samhällsdebatten genom att skriva debattartiklar, yttra oss över utredningar i ämnen som rör oss, och skriva pressmeddelanden. Då och då, när det behövs, skriver vi öppna brev.

Fakta är viktigt när man vill påverka. Våra Balansrapporter lyfter fram fakta och statistik inom olika områden, fakta som synliggör obalanser i resurstilldelning mellan land och stad och ger läsaren en ny syn på verkligheten. Något så grundläggande som statistiska indelningar, avgör hur vi ser på verkligheten och det belyser vi i balansrapporten Befolkning i hela landet.

När kommunutredningen kom skrev vi en rapport utifrån vårt remissvar som belyste de ekonomiska villkoren för en glesbygdskommun på ett grundläggande och tydligt sätt.

Kort sagt. Vi tar alla tillfällen i akt att föra fram våra frågor.

Allt vårt arbete genomsyras av fyra kriterier: demokrati, mångfald, hållbarhet och jämställdhet. Vi ska arbeta demokratiskt och främja demokrati på alla nivåer, vi strävar efter mångfald i alla våra strukturer, vi arbetar med omställning till ett hållbart samhälle och vi främjar jämställdhet.