Hela Sverige

Våra projekt.

Hela Sverige ska levas fyra prioriterade frågor är kultur, service, infrastruktur och digitalisering och lokalt inflytande. För att förstärka vårt arbete med dessa frågor har vi startat några projekt.

Tillsammans med LRF och Coompanion driver vi sedan våren 2018 Byanätsforum för att stödja bredbandsföreningar i deras arbete genom information och rådgivning, nätverkande och företrädarskap.

Vi bedriver det EU-finansierade projektet Service i samverkan i elva olika kommuner, i samarbete med våra länsavdelningar, de deltagande kommunerna och flera regioner. Syftet är att genom samverkan skapa olika lokala servicemodeller.

Nyss har vi också börjat driva Vinnovaprojektet Finansiering av sociala innovationer tillsammans med Ekobanken, Coompanion Uppsala och Mikrofonden Väst.

Doktorandprojekt

“How place matter for rural young adult’s political practices”

Från och med 2020 och fyra år framåt deltar vi i Företagsforskarskolan vid Umeå Universitet i doktorandprojektet How place matters for rural young adults’ political practices. Doktorand Maja Adolfsson kommer inom ramen för sin avhandling undersöka platsens betydelse för unga vuxnas politiska organisering på landsbygden.

Kontakt: maja.adolfsson@umu.se

 

Rättvis tillgänglighet för landsbygder och mindre tätorter genom mobilitet som tjänst och e-handel

Syftet med projektet är att hjälpa de regionala och lokala aktörerna i transportsystemet att styra mot rättvis tillgänglighet på landsbygd. I projektet undersöks hur mobilitet som tjänst (MaaS) och e-handelsleveranstjänster kan utformas för att bidra till en rättvis och inkluderande tillgänglighet för olika grupper (utifrån exempelvis kön, socioekonomi, ålder och funktionshinder) i landsbygd och i mindre tätorter, med utgångspunkt från de krav som ställs för klimatomställningen. I projektet undersöks också vilka som är bäst lämpade som behovsägare för att skapa en god tillgänglighet.

Medverkande: SKR, Hela Sverige ska leva, K2, Tillväxtverket, Myndigheten för delaktighet, Samtrafiken och Trafikverket. (Vi sitter i referensgrupp)

Ett polariserat samhälle? Hur nationell och lokal urbanisering formar Sverige

Linköpings universitet och Lunds universitet, får 9,4 miljoner kronor från

Länsförsäkringar för att studera orsaker till polarisering och dess konsekvenser. Bland annat ska projektet undersöka om statens minskade närvaro i glesbygd, samt kommuners nedläggningar av skolor och bibliotek, bidrar till ökad polarisering mellan stad och land.

Syftet med projektet är att hjälpa de regionala och lokala aktörerna i transportsystemet att styra mot rättvis tillgänglighet på landsbygd. I projektet undersöks hur mobilitet som tjänst (MaaS) och e-handelsleveranstjänster kan utformas för att bidra till en rättvis och inkluderande tillgänglighet för olika grupper (utifrån exempelvis kön, socioekonomi, ålder och funktionshinder) i landsbygd och i mindre tätorter, med utgångspunkt från de krav som ställs för klimatomställningen. I projektet undersöks också vilka som är bäst lämpade som behovsägare för att skapa en god tillgänglighet. (Vi sitter i referensgrupp)

https://liu.se/nyhet/miljoner-till-forskning-om-samhallspolarisering

 

FAIRTRANS

Klimatomställningen kräver ny kunskap och stärkt kompetens inom alla branscher och områden, såväl inom offentlig som privat och civil sektor. För att Sverige ska kunna stärka sin konkurrenskraft bör regeringen därför utnyttja möjligheten att i den fortsatta återhämtningspolitiken investera i riktade och efterfrågade kompetenslyft för klimatomställningen. En bredare nationell folkbildning och mobilisering av civilsamhället kan dessutom underlätta genomförandet av en politik som når klimatmålen.

Målet med FAIRTRANS är att civilsamhället både ska forma klimatpolitiken och underlätta genomförandet.

https://fairtrans.nu/

 

Byanätsforum

Byanätsforum  är ett nätverk för landets bredbandsföreningar. Det är ett nationellt projekt finansierat via jordruksverket. Projektet drivs genom Byanär ideell förening som består av bredbandsföreningar tillsammans med Hela Sverige ska leva, LRF, Coompanion & Stadsnätsföreningen. PTS& Bredbandsforum delta som referensorganisationer

www.byanatsforum.se

 

Lokalt ägendeskap i omställning till hållbara energisystem

Det huvudsakliga målet för projektet är att utforska och analysera rollen av olika typer av ’lokalt ägande’ för en hållbar energiomställning i Sverige

Deltagare i referensgrupp – Nordregios projekt ska bidra till att identifiera och välja fallstudier och hjälpa med formulering av policyrekommendationer baserat på projektets resultat samt tre workshops för kunskapsutbyte under tre års tid. (Vi deltar i referensgrupp).

 

SHERPA, Sustainable Hubs for Engage into Rural policies with Actors.

Kärnan för SHERPA-projektet är skapa regionala multi-aktörsplattformar (multi-actor plattforms, MAPs) som ska diskutera, ge förslag och inspel till EU:s politik. Konceptet och praktiken för MAPs kommer utvecklas i början av och under projektets gång. Projektet kommer tillsammans med olika lokala organisationer (utifrån EU:s perspektiv lokala, det vill säga nationella eller regionala) forma och implementera.


Vi har varit med och påverkat hur multiaktörsplattformen ska se ut i Sverige när man i projektet startat upp ett plattformsbygge här. Region Nottbotten kommer bli en plattform och vi har tagit fram förslag på olika aktörer som ska ingå. (Vi ingår även i plattformen.)