Hela Sverige
Artikel1 januari, 2021

Fria metoder – Fantasistudion (Power of Imagination Studio).

I fantasistudion får deltagarna använda sin fantasi för att gestalta problem, vilket ger näring åt kreativ problemlösning. Vid ett stort antal deltagare delas dessa fördelaktigen upp i mindre grupper.

Metoden består utav tre faser. I den första fasen presenterar deltagarna sina problem och farhågor. Kritik och klagomål tas upp för diskussion så att de förstås och kan utgöra grunden för nya lösningar. Andra fasen fokuserar på fantasi och framtidsvisioner. Deltagarna får i uppgift att fantisera om en framtid inom organisationen eller samhället utan problemen från fas ett. Fantasierna får gärna vara icke-realistiska och abstrakta. Utifrån dessa fantasier ska deltagarna nämligen skapa små dramer som de sedan spelar upp för varandra. Fas två syftar till att förbättra deltagarnas samarbete och att främja ett tänkande som frångår mentala hinder och ramar. Idéerna översätts sedan till vanligt språk. I den tredje och sista fasen arbetar mindre grupper parallellt utifrån de teman som uppkommit under tidigare steg. Mål och styrkor diskuteras och en plan inför kommande arbete med frågan skrivs. Planen är mycket viktig inför det fortsatta arbetet med frågan. Grupperna granskar varandras planer och är fria att korrigera dem. Arbetsgrupper bildas och så har ett flertal kreativa och hållbara projekt skapats.

När
Metoden är bra vid både förändrings- och samarbetsarbete. Särskilt bra fungerar metoden vid diskussioner mellan människor på olika hierarkiska nivåer, eller där deltagare ogillar att tala inför större grupper.

Hur lång tid
Processen kan ta flera dagar, men också klaras av under en dag. Tänk på att avsätta tid för förberedelser.

Resultat
Metoden får deltagarna att omvandla problem och kritik till kreativa projekt att arbeta vidare med. Metoden uppmanar till kreativitet och gemensamt engagemang.

För hur många
Tolv till 120 personer.

Referens
Holman, Peggy, Devane, Tom & Cady, Steven (red.) (2007). The change handbook: the definitive resource on today’s best methods for engaging whole systems. 2. ed. rev. and expanded San Francisco: Berrett-Koehler
https://www.lantmateriet.se/globalassets/blanketter/ansokan-om-ovrigt-inskrivningsarende.pdf

#Fria metoder