Hela Sverige
Artikel10 november, 2022
Årets lokala utvecklingsgrupp 2022.

Hela Sverige ska leva Östergötland nominerar Klockrike byråd.

Från vänster i bild Lars-Göran Svensson, Sofia Lindahl, Bobby Gomez, Axel Linde’n och Janne Jansson. Saknas på bilden gör Kristina Price, Erik Andreasson och Anna Henriksson.

Hela Sverige ska leva Östergötland nominerar Klockrike byråd till Årets lokala utvecklingsgrupp 2022.

Klockrike byråd är en mycket aktiv utvecklingsgrupp som samlar representanter från föreningar och företag i trakten. Hembygdsföreningen, Bygdegårdsförening, idrottsföreningen, företagarföreningen med flera är aktiva och deltagande parter i byrådet.
Klockrike byråd har gjort sig kända för att alltid sträva efter konstruktiva dialoger och samtal till fromma för bygdens utveckling. Man står ofta som värdar för dialogmöten med politiker och tjänstemän från Motala kommun och andra organisationer och man hörsammar alltid inbjudningar från kommunala och regionala instanser. Man är en aktiv spelare i relationerna med Leader Folkungaland och tänker hela tiden projekt- och utvecklingstankar. Man jobbar också med att nå ett samarbete och en dialog med övriga lokala utvecklingsgrupper i kommunen.
Man är mycket informativa gentemot boende i trakten genom att årligen ge ut ett s k ”På gång-blad” med två nummer om året.
Motala kommun drev under ett antal år ett projekt för att inventera s k ”tomma hus” i kommunen där ingen var mantalskriven och som inte nyttjades som sommarstuga. Klockrike var aktiva i det arbetet och det har också resulterat i att ett antal fastigheter i trakten fått nytt liv med en inflyttning som följd.
Man är också mycket engagerade i trafik- och kommunikationsfrågor i och runt Klockrike som samhälle. Man jobbar också för en god utveckling vad gäller skolfrågor där ortens potentiella kraft för inflyttning, från framför allt Linköping, är i fokus.
Det senaste projektet som rönt stor uppmärksamhet är ”Klockrike for future” som är en seminarieserie för miljö- och klimatfrågor som byrådet tagit initiativ till med en bred inbjudan. Syftet är helt enkelt att utröna vad den lilla orten kan bidra med för en positiv miljö- och klimatutveckling. Samverkan kring energifrågor med bland annat gemensamma inköp för att nedbringa energikostnaderna och därmed bidra till en bättre miljö. Man har engagerat ledande tjänstepersoner och experter inför varje seminarium.
Ovanstående projekt kommer kommunen lyfta som ett mycket gott exempel på innovationer på landsbygden under Innovationsveckan (arrangeras regionalt) under hösten -22.

De har som intention att skapa en form för lokal omställning på landsbygden med bland annat studiecirklar och upprättandet av lokala utvecklingsplaner med hållbarhetsfokus. Ett exempel som de vill sprida till andra bygder att inspireras av.

Länsavdelningens motivering:
De samlar flera olika aktörer i bygden för att samla sina resurser för att gemensamt arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling i bygden och samtidigt medvetet vilja sprida sina erfarenheter och de metoder de utvecklar till andra. De arbetar öppet, transparent och inkluderande i allt de gör. En föregångare att inspireras av.

Vill du veta mer om den nominerade gruppen?
Läs mer här: https://klockrike.se/byradet

Vinnaren kommer att presenteras på Hela Sverige ska levas höstmöte den 24 november.

#Årets lokala utvecklingsgrupp