Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Webbinarium

Lokalekonomidagarnas Webinarium: Skogsstrategier som dialogverktyg för lokal ekonomi

I detta webbinarium har vi bjudit in Skogsstyrelsen för att berätta om deras arbete för ökad samverkan kring skogens lokalekonomiska nytta. Regeringens Skogsprogram utgår från skogens ekonomiska, sociala och miljömässiga värden och syftar till att skapa ökad samsyn kring skogens roll i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. För att visionen och målen ska nås och för att de regionala strategierna ska bli kraftfulla redskap, krävs samsyn mellan olika intressen kring skogens betydelse för samhällsutvecklingen. I framtagandet av regionala skogsstrategier ska frågor diskuteras i dialog med alla som berörs. Länsstyrelser eller regioner samordnar arbetet för att stimulera dialog, samverkan och engagemang så att intressenter inom skogens hela värdekedja inkluderas.
Strategierna kommer att återspegla regionala förutsättningar, intressen och behov. De förväntas leda till en utveckling av det skogliga företagandet, bidra till fler arbetstillfällen, uppmuntra innovationer och på sikt stärka utvecklingen mot ett biobaserat samhälle.

Medverkande: Åsa Hofring, Skogsstyrelsen, region Mitt.