Hela Sverige
Artikel14 mars, 2022
Promemorian

Skattelättnad för arbetsresor.

 

Promemorian ”Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk”, Diarienr Fi2021/0346

#Politik#Remissvar