Hela Sverige
Artikel1 januari, 2021

Fria metoder – Sparkassa.

En spar- och låneförening (så kallad sparkassa) är en ekonomisk förening som vid varje tillfälle
1) har högst 1 000 fysiska
personer som medlemmar till medlemmar
2) bara antar personer som ingår i en i förväg identifierbar begränsad krets och att denna krets anges i stadgarna
3) tar emot återbetalningspliktiga medel bara från medlemmarna eller från finansiella företag
4) har till ändamål att bara med sådana medel som avses i 3 tillgodose finansieringsbehov hos medlemmarna
Medel som placeras i ett företag som driver inlåningsverksamhet omfattas inte av insättningsgarantin. Inlåningsföretag får ta emot högst
50 000 kronor per konsument.

En spar- och låneförening ska ansöka om registrering enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet, samt anmäla verksamhet enligt
lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet. En spar- och
låneförening är alltså både ett inlåningsföretag och ett finansiellt institut. Inlåningsföretag/finansiella institut står inte under FI:s tillsyn men FI kontrollerar ägare, ledning och de interna reglerna om penningtvätt.
Ändringar i ledning eller ägare ska anmälas till FI. I samband med ansökan ska en avgift på 26 500 kronor betalas till FI på plusgiro 95 4017-0 eller bankgiro 5050-6922. Ange på betalningsavin vad betalningen avser. Dessutom tar
FI årligen ut en tillsynsavgift (www.fi.se).

#Fria metoder