Hela Sverige
Nyheter30 januari, 2023

Hela Sverige i styrgruppen för Landsbygdsnätverket.

EU:s gemensamma jordbrukspolitik kommer lastad med mycket pengar - men kunskap och samverkan är viktiga beståndsdelar för att stärka genomförandet. Och där kommer Landsbygdsnätverket in i bilden.

Det finns många landsbygdsnätverk – men bara ett Landsbygdsnätverket. Dess uppgift är att stärka genomförandet av EU:s gemensamma jordbrukspolitik i Sverige, som förutom direktstöd till bönder också innehåller insatser för en bred landsbygdsutveckling, inte minst Leader.   

Landsbygdsnätverket är formellt sett placerat under Jordbruksverket men verksamheten bygger på att många bidrar genom att dela kunskap och delta i arbetsgrupper. Nätverket samlar idag över 120 organisationer från såväl civilsamhälle som näringsliv, forskning och offentlig sektor.

– Nätverket är en gemensam plattform som gör att vi kan lära av varandra och utveckla viktiga samarbeten. Jag ser med stor tillförsikt fram emot att nätverket fortsätter att bidra till de viktiga målen om hållbar och konkurrenskraftig produktion inom både de gröna och blå näringarna, miljö- och klimatmål samt landsbygdsutveckling, säger generaldirektör Christina Nordin på Jordbruksverkets hemsida.

Inför den nya programperioden som startade i januari 2023 har förändringar gjorts i styrgruppen som leder den strategiska inriktningen för nätverket. Nya medlemmar är till exempel LRF Ungdomen, RISE och Matfiskodlarna. Precis som under föregående programperiod sitter Hela Sverige ska leva med i styrgruppen för Landsbygdsnätverket. Sedan 2022 genom Irene Oskarsson

Hur kommer vi märka på Landsbygdsnätverket att vi nu går in i en ny programperiod?

– Inom styrgruppen riktar vi fokus mot att genomföra den gemensamma jordbruks- och fiskepolitiken, men jag är glad för att vi också fortsatt lyfter behovet av en bred landsbygdsutveckling. Det syns inte minst genom den representation vi har i styrgruppen. Jag tror också att hållbarhetsarbetets tre dimensioner kommer bli ännu tydligare än tidigare, säger Irene Oskarsson.

Hur ser du på Landsbygdsnätverkets roll för utvecklingen i landsbygder?

– Nätverket är en viktig arena för att sprida kunskap och driva på processer för att skapa utveckling. Jag tror också på kraften som uppstår när vi samhällsaktörer agerar tillsammans.

Vilken roll har Hela Sverige ska leva i styrgruppen?

– Vi har en viktig roll att visa på vad som är möjligt att göra i våra bygder. Samtidigt ska vi också vara tydliga med vilka behov som finns för att vi ska kunna stärka livskraften i våra landsbygder ännu mer. Kanske handlar det om något så enkelt som att göra konturerna av civilsamhället lite tydligare i ett sammanhang där risken finns att fokus annars hamnar på företag och offentliga aktörer.

Är det några frågor som är särskilt viktiga för Hela Sverige ska leva?

– Inriktningen i den strategiska planen som utgör ram för nätverket har ett snävare fokus på rena jordbruksfrågor jämfört med tidigare. Det gör att vi som organisation har en uppgift i att lyfta fram hur allt hänger ihop. Det finns en helhet där som inte får gå förlorad, avslutar Irene Oskarsson.

Den nya styrgruppen för Landsbygdsnätverket kommer under januari-februari prioritera vad nätverkets budget bör användas till under 2023-2024. Ett viktigt underlag i det arbetet är den så kallade framtidsdialog som genomfördes under 2022, där närmare 200 personer från ett 80-tal organisationer och myndigheter deltog. Den 21 februari beslutas om en ny aktivitetsplan.

Läs mer om Landsbygdsnätverket och den nya styrgruppen.

Läs mer om den strategiska planen.

Oavsett programperiod vill vi tipsa om Landsbygdsnätverkets podd: Landet – podden bortom storstan som nu har släppt 156 avsnitt. I det senaste kan du ta del av hur Tillväxtverket jobbar för att offentliga aktörer ska stärka landsbygdsperspektiven inom sina verksamheter.

 

Fakta

Det är EU som beslutat att varje medlemsstat ska ha ett nationellt nätverk för att öka delaktigheten och förmågan att nå målen inom jordbrukspolitiken. EU pekar bland annat på de nationella nätverkens roll för att främja jordbrukets kunskapsutveckling och innovationer samt lokal landsbygdsutveckling genom Leader. Samtliga medlemmar i det svenska Landsbygdsnätverket kommer under 2023 behöva aktivera sitt medlemskap. Mer information om det kommer från Landsbygdsnätverket inom kort.