Hela Sverige
Nyheter20 februari, 2022

Låt er inspireras av våra länsavdelningar

Vi bad våra länsavdelningar att berätta om sina viktigaste aktiviteter under det kommande året. Eftersom de arbetar med sådant som är aktuellt i just deras län, blev det ett dokument med stor bredd som ger ett tvärsnitt av de frågor som är aktuella i samhället just nu – bostäder, vindkraftsfrågor, krisberedskap, hållbarhetsfrågor och infrastruktur för att bara nämna något om vad som nämns i planerna. Två länsavdelningars planer saknas, men de kommer.

Läs och låt er inspireras. Blir ni nyfikna på ett speciellt projekt, ring då till ordföranden i den länsavdelningen. De berättar gärna mer.

Vi planerar att följa upp aktiviteterna under året.

Här laddar du ner planerna, samlade i ett dokument. 

Länsbygderådet i Blekinge.

I Blekinge finns följande planerat för året, hälsar länsavdelningens ena ordförande Anders Ohlsson. Karlskrona kommun och dess landsbygdsutvecklare, Yvonne Walther, planerar ett Landsbygds- och skärgårdsforum i samverkan med Karlskrona kommunbygderåd kring boendefrågor och landsbygd i maj månad.

Kommunbygderådet i Karlskrona engagerar sig inför valet i september och planerar en hearing med fullmäktiges politiska partier om landsbygdsfrågor.

Landsbygdsutvecklarna i samtliga Blekingekommuner planerar i samverkan med länsavdelningen en landsbygdsmässa under november månad. Innehållet är under planering.

Hela Sverige ska leva Dalarna.

Hela Sverige ska leva Dalarna arbetar på flera fronter. De deltar i projektet Innovationsnod för hållbar vindkraft i Dalarna som handlar om att aktivera näringslivet inför byggfasen av vindkraft i länet. Exempelvis genom att informera om vilka tjänster som behövs och hur de kan erbjudas. Länsavdelningens ansvar är att aktivera och utveckla lokalsamhället genom att tillvarata lokal kunskap och initiativ på bygdenivå.

Dalarnas länsavdelning arbetar också aktivt med det framväxande intresset och engagemanget kring socialt byggande och boende i flera av länets kommuner. De arbetar ihop med flera kommuner och med Region Dalarna för att stötta framväxten av fler lokala bo- och bygginitiativ runtom i länet.

Länsavdelningen är en av flera som deltar i det nationella projektet Empowerment+, ihop med Coompanion. Dalarna deltar i testbädden kring effektmätning, utifrån frågeställningen ”Hur kan vi följa upp och mäta den sociala nyttan som aktörer inom civilsamhället i Dalarna bidrar med?”. Stockholms och Västerbottens länsavdelningar deltar i samma projekt, men testbädden kallad Ojobbigt.

I projektet ingår samarbete med andra testbäddar runtom i Sverige, som fokuserar på andra frågeställningar som är relevanta för social hållbarhet.

Sist, men inte minst, koordinerar länsavdelningen Landsbygdsnätverkets nya initiativ kring Klimatanpassning och de fyra olika grupper som träffas och planerar konkreta insatser. Grupperna är; SWOT-analys, spridning, flernivåsamverkan, studiebesök. Arbetet har just startat och kommer att pågå under 2022.

Hela Sverige ska leva Fyrbodal.

Fyrbodal har under ett par år arbetat med biokol och hur man tillverkar det, och fortsätter i år med fyra biokolsdemonstrationer.

De ska även utveckla samarbetet med medlemsorganisationen Studieförbundet Vuxenskolan och via dem anordna digitala träffar, informationskvällar och en konferens/temadag under året.

De ska också satsa på att marknadsföra länsavdelningen och göra Hela Sverige ska leva mer känd. Dels genom att delta i näringslivsmässor och marknader, dels genom att utöka mediekontakterna och exempelvis skicka mer material till lokala medier.

Fyrbodal ska även underhålla kontaktnätet och samarbetet med Skärgårdarnas riksförbund, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen, kommunalförbunden, kommunerna, Coompanion.

Frågor som ska prioriteras under året är rådgivning till fiberföreningar, ungdoms- och mångfaldsaktiviteter samt omställnings- och klimatfrågor.

Hela Sverige ska leva Gotland.

Gotlands länsavdelning prioriterar bostäder, enskilda vägar och hållbara landsbygdsskolor i år.

Vad gäller bostäder verkar de för att hyresbostäder byggs i de mindre orterna. Länsavdelningen är delaktig i ett bostadsprojekt på södra Gotland som syftar till att skapa hyresrätt i Burgsvik. Där har inga nya hyresrätter byggts på 40 år. Hela Sverige ska leva får en styrelseplats i projektet och kan följa det nära. Målet är att hitta en modell för finansiering som kan tillämpas på flera mindre orter runt om på ön.

Gotlands länsavdelning fortsätter att jobba med frågan om underhållsansvar för de enskilda vägarna tillsammans med LRF, gotländska utvecklingsbolag i samverkan, Gotlands förenade besöksnäring och Region Gotland. Målsättningen är att staten skall ta ett större ansvar för de enskilda vägarna.

Vidare samordnar länsavdelningen föräldragrupperna kring de skolor som var/är nedläggningshotade i Region Gotlands senaste skolöversyn. Länsavdelningen koordinerar samarbete mellan grupperna och styrelsen arbetar nära grupperna med rådgivning och stöd.

Hela Sverige ska leva Göteborgsregionen.

Göteborgsregionen jobbar vidare med sina två profilfrågor, hållbart samhälle och hållbara matsystem.

Ett hållbart samhälle kräver att alla delar av landet utvecklas. En förutsättning för detta är att lokalsamhället involveras i utvecklingsprocesserna, erbjuds möjligheter till inflytande och handlingsutrymme. Vi vill vara med och utveckla metoder och sprida kunskap för ett stärkt lokalt inflytande. Och att den lokala nivån beaktas och tas med i planerings- och genomförande-processer på alla nivåer som påverkar lokalsamhället. Därför är vi också aktiva inom ramen för temagruppen Lokal utveckling med fokus på hur lokala demokratimodeller kan utformas.

Hållbara matsystem och lokal matförsörjning har en mycket stor potential och ekologisk, geografisk och historisk förankring. Denna verksamhet kommer att ha stor betydelse för omställning till en hållbar framtid och samtidigt ha positiv inverkan på regional ekonomisk utveckling.

En enkät till kommunerna om ansvaret för matsystemfrågan har genomförts. Resultatet av enkäten visar ganska tydligt att lokal matproduktion behandlas utan samordning i flera olika kommunala nämnder och att begreppet tolkas mycket olika och i flera fall reduceras till frågor om kost och matsvinn.

Hela Sverige ska leva Halland.

Halland spikar sin verksamhetsplan på årsmötet, men de vet redan nu att de kommer att arbeta med länstrafikfrågor och tågförbindelser, med fokus på HNJ-banan. Arbetet med att stärka demokratin i kommuner, län och regionen fortgår. Det är ett aktivt arbete som länsavdelningen utför genom två arbetsgrupper i styrelsen.

Hallands länsavdelning satsar även på valet i höst genom en politisk debatt på regionnivå i samarbete med LLUH, Lokalt ledd utveckling i Halland.

Länsbygderådet Jönköpings län.

Länsavdelningen i Jönköpings län har ett stort och viktigt fokus för året, nämligen att genomföra Landsbygdsriksdagen i Jönköping 2022. Styrelsen skriver i verksamhetsplanen att man utgår från att intressanta frågor kommer upp under landsbygdsriksdagen som länsavdelningen kan arbeta vidare med.

Men vissa saker är planerade. Länsavdelningen ska dela ut pris till årets lokala utvecklingsgrupp i Jönköpings län samt ge pris till årets eldsjäl.

Vidare ska de börja följa upp träffarna de genomförde i länets 13 kommuner mellan år 2016 och 2021. Syftet med träffarna är att samla länsavdelningens medlemmar och ge en plattform för kommunikation. Vid träffarna medverkar alltid kommunstyrelsens ordförande samt tjänstepersoner berättar ordförande Siv Lindén. Ibland medverkar också representanter för länsstyrelsen om möjligheter i Landsbygdsprogrammet och Leader. I denna omgång besök kommer även andra intressenter att bjudas in, exempelvis Vägverket, Länstrafiken, med flera.

Hela Sverige Kalmar län.

Kalmar länsavdelning spikar sin verksamhetsplan senare i februari, men mycket är klart redan nu.

Länsavdelningen ska medverka i en monter på Landsbygdsriksdagen tillsammans med Region Syd, de södra länsavdelningarna. Temat är att samverkan ökar utvecklingen.

Länsavdelningens styrelse ska ut på kommunturné under året för att möta och samtala med länets kommunledningar.

Årets lokala utvecklingsgrupp i Kalmar län ska utses och länsavdelningen satsar på en verksamhetsplan som varar till 2024. Boendefrågan är en av de frågor som kommer att stå i fokus de kommande åren.

Hela Sverige ska leva Kronobergs län.

Erbjud landsbygden en beredskapsuppgift, skriver Gunnar Petersson, en av två ordförande i länsavdelningen.

Kronobergs län drabbades både av stormen Gudrun och Per och landsbygdens krisförmåga testades, fortsätter Gunnar.

Kronobergs länsavdelning har dragit slutsatser av erfarenheterna och föreslår att landsbygden erbjuds en beredskapsuppgift. Den skulle innebära att de bygder som vill, får möjligheter att förbereda sig på att vid en kris kunna erbjuda sina egna invånare en väl planerad trygghet. Uppgiften innebär i korthet att kunna erbjuda elektricitet, mat, vatten, information, hygienmöjligheter och en varm bädd till en större grupp människor under en begränsad tid.

Generellt sett, handlar det om att bevara och använda resurser som redan finns, exempelvis lanthandlare, grävda brunnar med handpump, byggnader med vedspis och kakelugnar, vedförråd, jordkällare, elgeneratorer för elektricitet med mera.

Länsavdelningen arbetar för att få en pilotstudie om hur en modell med lokala resursgrupper skulle kunna fungera. Orten Häradsbäck i Älmhults kommun undersöker just nu hur en modell med lokala resursgrupper skulle kunna fungera och länsavdelningen hoppas att med hjälp av MSB och Länsstyrelsen Kronobergorten kunna genomföra en pilotstudie under 2022.

Hela Sverige ska leva Norrbotten.

Norrbottens länsavdelning planerar för att ta vara på de möjligheter som företagsexpansionen i Norrbotten ger, nämligen att bygga bostäder i olika former på landsbygden och på så sätt bevara och stärka lokal service och infrastruktur. Projektet heter Bygga och bo i femkanten (Luleå, Piteå, Älvsbyn och Kalix kommuner) och ska leda till attraktivare landsbygd med utökade boendemöjligheter och nya finansieringslösningar.

Fem tematiska konferenser är planerade under året med start i vår. Länsavdelningen samarbetar med byggföretagen, kommunerna, Lantmäteriet, Luleå tekniska universitet, kommunbygderåden med flera.

Luleå tekniska universitet planerar för ett projekt, Digital mognad i bygder. Universitetet har tagit fram en metodik kallad RuraLL för att stötta digital utveckling och i projektet ska man främst fokusera på att öka landsbygdsföretagen digitala mognad. Länsavdelningen gör en undersökning i Arvidsjaurs kommun om förkunskaper och önskemål bland företag, föreningar och allmänhet.

Norrbottens länsavdelning medverkar i ytterligare ett projekt tillsammans med olika bygder, för att ta fram ett digitalt verktyg för hållbar utveckling på landsbygden. Verktyget ska fungera på samma sätt som Verksamt.se som man använder för att starta företag. Det ska finnas information om vilka stöd bygden kan söka och var, vem man kan prata med samt goda exempel på lokal utveckling.

Sist men inte minst planeras ett veckoläger för ungdomar i åldern 15-25 år, där de får kunskap om olika finansiärer och vad de kan söka pengar om – och var.

Hela Sverige ska leva Sjuhärad.

Hela Sverige ska leva Sjuhärad planerar en konferens kring krisberedskap i samarbete med Hela Sverige Kronoberg, Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad, Räddningstjänstförbund Södra Älvsborg och Maskinring Sjuhärad (LRF). Frågorna som diskuteras under dagen är bland annat hur vi tar vara på de resurser som finns, hur stor vetskap det finns i samhället om de redskap som finns, kort och gott hur bra krishanteringen i vårt närområde är.

Det bjuds på allmänna föreläsningar plus kommunvisa diskussioner kring samarbete på kommunnivå. Konferensen äger rum den 9 april.

Tillsammans med Nätverk Syd, alltså länsavdelningarna i södra Sverige, ska Sjuhärad också ha en monter på Landsbygdsriksdagen. Parollen blir ”Vi gör det tillsammans” och de sju länsavdelningarna tänker sig en interaktiv monter och hoppas på dialog med besökarna.

Hela Sverige ska leva Skaraborg.

Skaraborgs länsavdelning satsar på valet i höst. Planen är att kontakta riksdagspolitikerna på Skaraborgsbänken och be dem besvara frågor som våra medlemmar skickat in.

– Vi ska ta reda på var deras partier står i Skaraborgs viktigaste landsbygdsfrågor, berättar verksamhetsledare Helena Dahlström.

Svaren ska publiceras i länsavdelningens olika kanaler.

Länsavdelningen vill också öka antalet medlemmar, det är ett ständigt pågående arbete, hälsar Helena.

Hela Sverige ska leva Skåne.

Skånes länsavdelning satsar stort på utbildning i år.

Mitt under brinnande pandemi drog länsavdelningen igång en utbildning i att göra podd – öppen för alla lokala grupper i Skåne. Utbildningarna fortsätter under 2022, berättar Connie Asterman, ordförande. Det är en ambitiös satsning med två erfarna journalister som lärare och mentorer.

Skånes länsavdelning satsar även på valet i höst och erbjuder sina medlemmar en tvådagarskurs i intervjuteknik och research. De lokala frågorna hamnar ofta i skymundan i medierna på grund och resurs- och tidsbrist och tanken är att deltagarna efter utbildningen ska kunna göra intervjuer med exempelvis lokala politiker för publicering i nyhetsblad, Facebook och liknande, för att synliggöra de frågor som är viktiga för bygden.

Förutom detta planeras en tematräff med Skånetrafiken den 3 mars i Eslöv. Det blir en träff i positiv anda, står det i inbjudan och frågor som ska diskuteras är vad man tillsammans kan göra bättre för landsbygden, med linjesträckningar, matartrafik med mera.

Hela Sverige ska leva Stockholms län.

Stockholms länsavdelning samarbetar med Västerbottens länsavdelning, Coompanion och egenanställningsföretaget Convoy i projektet Ojobbigt. Från Stockholm deltar tre kommuner och projektet syftar till att civilsamhället ska bli en starkare arbetsmarknadspolitisk aktör för att ännu fler ska få en chans till arbete och försörjning.

I projektet ska man utveckla och testa modeller för hur civilsamhället kan bidra till arbetsmarknadspolitiken, men också undersöka och synliggöra civilsamhällets utvecklings- och kompetensbehov för att fullfölja uppgiften.

Stockholm har även gjort upp en informations- och kommunikationsplan där de nu – efter Covid 19 – satsar på att besöka sina medlemsföreningar, liksom näringslivs- och landsbygdsutvecklare i några av länets kommuner.

Hela Sverige ska leva Sörmland.

Sörmland satsar på sitt Landsbygdsting, en länsvariant av Landsbygdsriksdagen skulle man kunna kalla det. Här möts eldsjälar, tjänstepersoner och politiker för en hel dag för inspiration och erfarenhetsutbyte, och samlas kring de frågor som är viktigast för landsbygdsutveckling i Sörmland just nu. I år genomförs Landsbygdstinget i oktober.

Senaste Landsbygdstinget webbsändes och kan ses i sin helhet här.

www.youtube.com/watch

Hela Sverige ska leva Uppsala län.

Hela Sverige Uppsala län ser fram emot lättnader i pandemin och planerar att genomföra ett fysiskt årsmöte i april, skriver Birgitta Söderberg, en av två ordförande i länsavdelningen.

Länsavdelningen vill skicka fler än styrelsen till Landsbygdsriksdagen i Jönköping och söker därför medel från länets åtta kommuner.

Pandemin har gjort att de flesta styrelsemöten inom länsavdelningen hållits digitalt och därför har styrelsens digitala kompetens ökat, fortsätter Birgitta. De ska de ta vara på och organisera sig på olika sätt utifrån de frågor som länsavdelningen ska arbeta med. De anser att de behöver ha tätare kontakt med kontaktpersonerna i länets kommuner och ska också se till att få representanter från varje kommun i länet, vilket de i dagsläget inte har.

Vi ska bevaka den nya programperioden, vi ska har ett fysiskt medlemsmöte i höst utifrån ett tema som vi inte bestämt ännu.

Hela Sverige ska leva Värmland.

I april deltar Värmlands länsavdelning som samverkanspart vid en seminariedag som fått namnet ”Rättvis utveckling i hela Sverige!”. Initiativtagare är Stad och Land Nätverket (SOL-nätverket), Byskoleupproret, Norrlandsparadoxen, Inlandsupproret och Ådalen framtidens akutsjukhus.

”Rättvis utveckling i hela Sverige!” är en folkbildningsturné som går genom landet. I Värmland arrangeras dagen av föreningen Värmland Visar Vägen, folkhögskolor, studieförbund och Hela Sverige ska leva Värmland. Program kommer senare.

Även Värmland satsar på att utse årets lokala utvecklingsgrupp i Värmland och ordförande Sven-Olov Berggren och Emma Hansen skriver att de ser fram emot att komma igång med det fina och viktiga i att lyfta goda exempel. De hälsar även att en värmländska delegation kommer till Landsbygdsriksdagen och att de som vanligt satsar på att få med flera unga deltagare.

Länsavdelningen kommer också att jobba med valet i höst. De planerar att ställa frågor om hur värmländska kommuner och regionerna landsbygdssäkrar sina beslut. De ska också följa upp svaren. Detta med anledning av Landsbygdsutredningen ”För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd”.

Sedan är det dags att återuppta Värmlands succésatsning Landsbygdsforum. Nypremiär blir i november månad och temat är ”Nya landsbygder”. Fokuset på Värmlands Landsbygdsforum har tidigare, precis som nu, handlat om smarta lösningar och goda exempel att inspireras och bli boostad av.

Hela Sverige ska leva Västerbotten.

Eldsjälsdagen är en tradition i Västerbotten då eldsjälar från länets landsbygder träffas för att utbyta erfarenheter och berikas med inspirerande exempel. Dagen arrangeras alltid tillsammans med en kommun och i år är det Sorsele kommuns tur. Eldsjälsdagen infaller den 15 maj och under dagen delas också utmärkelsen Årets Eldsjäl samt en hedersutmärkelse ut.

Civilsamhället har stor potential att bli en arbetsmarknadsaktör som kan motverka arbetslöshet och utanförskap. Men det krävs innovativa modeller och god samverkan mellan föreningsliv och offentlig sektor för att lyckas.

Testbädden Ojobbigt arbetar med detta i kommunerna Lycksele, Norsjö och Norrtälje. Man ska testa metoder som lyfter fram civilsamhällets förmåga att bidra till arbetsmarknadspolitiken, till nytta för hela samhället. Med sin mångsidiga verksamhet har föreningslivet stor potential att utveckla nya spännande affärsområden.

Enskilda individer har behov av att pröva sina färdigheter och få nätverk. Kommunen behöver erbjuda aktiviteter till arbetslösa. Vi vill utveckla samverkan mellan dessa bland annat genom en beprövad metod – förenklat entreprenörskap!

Ojobbigt ingår som en del i Coompanions projekt Empowerment+ och när det gäller Ojobbigt deltar Hela Sverige ska leva Västerbotten, Hela Sverige ska leva Stockholm och egenanställningsföretaget Convoy.

Hela Sverige ska leva Västernorrland.

Nu när restriktionerna har upphört skapas möjligheter för föreningslivet att åter mötas fysiskt för att diskutera om vad som behöver göras för att skapa attraktiva bygder, skriver Hans-Erik Näslund, ordförande i Västernorrlands länsavdelning.

Västernorrland har drivit ett projekt kallat Morgondagens föreningsliv för att inspirera de människor som gärna vill påverka sin bygds utveckling.

Projektet ska vara i hamn om ett par månader och då ska resultatet presenteras med goda råd och verktyg för de som är intresserade.

I mars drar länsavdelningen igång nomineringen till Årets by med förhoppningen om att få minst ett tjugotal nominerade byar.

I april planeras en verksamhetskonferens med tillhörande årsmöte.

Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg.

X-ing Gävleborg satsar under året bland annat på följande specifika projekt.

”Förädlingsmackapären”, FMP, förlängs till juni 2023. Den grupprocess vi använder kallas Metoden FMP och handlar om att stötta medlemsgrupperna att göra lokala utvecklingsplaner utifrån Lokalekonomisk analys, Agenda 2030, lokal historik, med mera.  Metoden FMP kommer ”paketeras” så att fler än vi i X-ing kan leda den.

”I Med och Motvind”, IMM, är en neutral plattform för konstruktiv dialog mellan vindexploatörer, lokalsamhället och den offentliga sektorn. Projektet strävar efter att alla parter ska få möjlighet att bidra till ett bra resultat, oavsett om en etablering sker eller ej. Projektet avslutas i december 2022, men kan bli förlängt.

”Valåret 2022” är ett projekt inom X-ings löpande verksamhet. En arbetsgrupp inom styrelsen kommer att uppmuntra våra medlemmar att ge uttryck för sina tankar om landsbygdspolitiken. X-ing ska be kommunal-, regional- och rikspolitiker att svara på hur de ser på bygdernas frågor.

– Vi samverkar gärna med andra länsavdelningar som arbetar med liknande projekt, hälsar Olle Persson, länets ena ordförande.

Hela Sverige ska leva Örebro län.

Hela Sverige ska leva Örebro ska introducera lokalekonomisk analys, LEA, till sina medlemmar och samarbeta för att utveckla ett regionalt projekt av detta. I projektet vill länsavdelningen skapa förutsättningar för medlemmarna att kartlägga sina lokala samhällen, hitta styrkor/resurser och ge dem coachning i hur de kan engagera och mobilisera.

– Med omdesignen av vår hemsida och ett nytt medlemsregister vill vi använda denna möjlighet för att skapa mer värde till våra medlemmar, skriver ordförande Per Eriksson.

De ska arbeta med hemsidan för att ge fler verktyg, resurser, kunskap och information till de lokala utvecklingsgrupperna för att stödja dem med viktiga landsbygdsfrågor. Länsavdelningen ska också titta på möjligheten att engagera medlemmar mer i ett tvåvägssamtal för att förena de lokala och regionala perspektiven, hälsar Per Eriksson.

Hela Sverige ska leva Östergötland.

Ordförande Pia Tingvall berättar att de just nu har en ansökan hos Landsbygdsnätverket för ett projekt om utmaningsdrivna utvecklingsprocesser. ”Vi får se vad som faller ut ur det” skriver Pia.

De vill också fokusera på att etablera bättre och närmare kontakt med de lokala utvecklingsgrupperna i länet.

Länsavdelningen fortsätter med sina lokala utvecklingscheckar med möjlighet att söka upp till 10 000 kr för lokalt utvecklingsarbete. Tre checkar är utbetalda, två är på gång och ytterligare några har styrelsen påbörjat samtal med.

De smider planer för en särskild satsning för att lyfta viktiga frågor inför det stundande valet och fortsätter arbetet med hemsidan och bygdebanken som rivstartat under 2021.

Pia hälsar att de ser fram emot Landsbygdsriksdagen i Jönköping.