Hela Sverige
Nyheter16 november, 2022

Så syns landsbygderna i statsbudgeten.

Foto: Tomas Adolfsén. Regeringens budget innehåller pengar till utbyggnad av bredband - en insats som har tydlig landsbygdspolitisk prägel, men samtidigt är en den av digitaliseringspolitiken.

Den nya regeringen har nu presenterat statsbudgeten för 2023. Själva budgetpropositionen är 2 659 sidor lång och innehåller utgifter på 1 234 miljarder. Som vanligt följer budgeten 27 olika utgiftsområden som tillsammans innehåller flera hundra anslag.

Budgetpropositionen kan vid en första anblick verka svår att överblicka, men indelningen i 27 utgiftsområden (UO) underlättar. Du som till exempel är intresserad av infrastrukturfrågor hittar dem i UO 22, du som är intresserad av bostadsfrågor hittar dem i UO 18 och du som är intresserad av landsbygdsfrågor ska i första hand läsa UO 23.

Samtidigt är detta en sanning med modifikation. Landsbygdsfrågorna skär i stor utsträckning på tvären genom många olika utgiftsområden. Det betyder att de insatser som redovisas inom UO 23 bara utgör en liten del av helheten. Just områdena infrastruktur och bostäder är två exempel på insatsområden som i hög grad påverkar landsbygder, trots att de hanteras inom andra utgiftsområden. När regeringen sammanfattar sina insatser för att stärka villkoren på landsbygden syns den tvärgående karaktären tydligt, genom att insatserna finansieras av anslag inom flera olika utgiftsområden.

Det är inte möjligt att utläsa hur insatserna i budgetpropositionen som helhet fördelar sig mellan till exempel landsbygder och städer. Samtidigt finns det inget som hindrar att regeringen utvecklar strukturen så att statens geografiska avtryck blir mer tydligt kommande år, till exempel genom att redovisa samtliga politikområdens insatser fördelat på olika kommuntyper.

Tre övergripande mått på utvecklingen i landsbygder

Budgetpropositionen är i första hand ett politiskt dokument genom de prioriteringar som görs i fördelningen av medel. Men den innehåller också en resultatuppföljning som ger en faktabaserad bild av hur det går för Sverige inom olika samhällsområden. Politiska mål som beslutats i riksdagen följs där upp med hjälp av så kallade indikatorer.

Uppföljningen av det landsbygdspolitiska målet sker inom UO 23. Tre övergripande indikatorer ska fånga i vilken utsträckning Sverige närmar sig målet om livskraftiga landsbygder och likvärdiga möjligheter i hela landet. I år visar indikatorerna bland annat att:

 • Enbart täta blandade kommuner och tätortsnära landsbygdskommuner hade en positiv befolkningsutveckling under 2021.
 • Utbyggnaden av snabbt bredband sker över hela landet, men tillgången är fortsatt ojämnt fördelad mellan städer och landsbygder.
 • Tillgängligheten till dagligvarubutiker, drivmedelsstationer och grundskola skiljer sig åt mellan olika typer av kommuner, men nivån är stabil.

Nationella myndigheter spelar en viktig roll i arbetet med indikatorerna till budgetpropositionen. För landsbygdspolitiken och den närbesläktade regionala utvecklingspolitiken (UO19) är det Tillväxtverket som har i uppdrag att bistå Regeringskansliet.

Regeringen sammanfattar sina insatser för att stärka villkoren på landsbygden i åtta punkter

 • Sänkt skatt på jordbruksdiesel: Regeringen föreslår fortsatt sänkt skatt på så kallad lantbruksdiesel. Till och med december 2023 blir skatten på denna diesel noll kronor. Det ska bland annat bidra till att stärka och upprätthålla livsmedelsproduktionen.
 • Förstärkt reseavdrag: Regeringen vill behålla och förstärka nuvarande modell för reseavdrag. Avdraget för arbetsresor med egen bil höjs till 25 kronor per mil och avdraget vid arbetsresor med förmånsbil höjs till 12 kronor per mil.
 • Äganderätten för skog och mark ska förstärkas: Regeringen anser att äganderätten för skog- och mark ska stärkas, bland annat handlar det om att markägare ska få ekonomisk kompensation för inskränkningar i ägande- och brukanderätten.
 • Ett gott företagsklimat i hela landet: Regeringen vill underlätta för ägarskiften inom såväl familjen som till personal. Regeringen fortsätter också att bereda frågan om småskalig gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker.
 • Utredning om en jakt- och viltvårdmyndighet: För att främja en hållbar jakt och viltvård ska regeringen tillsätta en utredning som bland annat ska se över formerna för en jakt- och viltvårdsmyndighet.
 • Underhåll av vägar: Regeringen avsätter 1 miljard kronor till underhållsåtgärder som ska bidra till att säkerställa framkomligheten i hela landet och trygga en konkurrenskraftig infrastruktur.
 • Laddinfrastruktur: Regeringen avsätter totalt 1,09 miljarder som för stöd till laddinfrastruktur, som syftar till att säkerställa en förbättrad tillgänglighet till laddinfrastruktur och ökad laddkapacitet i hela landet.
 • Bredband: Regeringen avsätter 600 miljoner kronor för stöd till bredbandsutbyggnad under år 2023. Totalt finns därmed 1,3 miljarder inom ramen för det statliga bredbandsstöd som Post- och telestyrelsen ansvarar för.

Hela budgetpropositionen med samtliga 27 utgiftsområden hittar du på regeringens hemsida: Budgetpropositionen för 2023 – Regeringen.se