Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet

Profilfråga: Lokalt inflytande

Ulla Herlitz och Hans Arén
Ulla Herlitz och Hans Arén

Ett hållbart samhälle kräver att alla delar av landet utvecklas. En förutsättning för detta är att lokalsamhället involveras i utvecklingsprocesserna, erbjuds möjligheter till inflytande och handlingsutrymme. Vi i Hela Sverige ska leva Göteborgsregionen vill vara med och utveckla metoder och sprida kunskap för ett stärkt lokalt inflytande. Vi vill att den lokala nivån beaktas och tas med i planerings- och genomförandeprocesser på alla nivåer som påverkar lokalsamhället.

Det behövs också en lokal organisation

Kommunsammanslagningarna 1952 och 1974 innebar att kommunhus med lokala politiker och tjänstepersoner lades ner på tusentals platser runt om i landet. I sviterna av detta, i avsaknaden av en organisation som såg till områdets utveckling och förvaltning, växte sig byarörelsen stark. Inte konstigt alls, ett samhälle behöver också en lokal organisation. Med utgångspunkt i idéskriften ”Den första samhällsnivån” (Herlitz, Arén; Hela Sverige ska leva, 2017) ser vi behovet av en ny lokal organisering där det offentliga, privata och civila samhället samverkar kring demokrati, finansiering och fördjupad översiktsplanering. Vi vill stimulera en ”vardagsdemokrati” med en hållbar lokal organisation där man har klara regler för makt och ansvar och till vilken storkommunen kan delegera passande delar av sina kommunala åtaganden. Kommunutredningen ”Starkare kommuner” (SOU 2020:8) öppnar för experiment där ”försöksverksamheten ska syfa till att pröva sätt att stärka kommuners kapacitet, möjliggöra anpassning av verksamhet till lokala förhållanden…”

Svågadalen – en väl fungerande förebild

I mars 2020 – strax innan Corona restriktionerna – var vi tillsammans med intresserade från Västra Götaland och Skåne på studiebesök hos Svågadalsnämnden i Svågadalen med 7 byar och 450 röstberättigade invånare. Verksamheten har fungerat väl i mer än 25 år. Den är unik så till vida att medborgarna väljer ledamöter från bygden till nämnden i allmänna val. Man röstar inte på politiska partier utan att det är kandidaternas renommé som goda medborgare i kommundelen som räknas.

Kommunen kan med fördel delegera

Hudiksvalls kommun delegerar verksamheter, och anslår pengar till kommundelskontor och drift av kommundelens skolor, barn- och äldreomsorg, fritidsverksamheter, kultur och arbete med landsbygdsutveckling. Allt är samlat i byggnader som ligger nära varandra. En kommundelschef – som samtidigt också är skol-, fritids-, omsorgs- och kulturchef – ansvarar för att genomföra nämndens olika beslut. Genom den rumsliga närheten till varandra i det dagliga livet – gemensam ”restaurang” med skolbarnen, lärarna, personalen, byborna och samnyttjande av lokaler för skola, nämndens möten, kyrka, bibliotek etc. – underlättas på ett radikalt sätt samordning och samarbete. Allt liksom hänger ihop och bildar en förståelig och överblickbar helhet och mötesplats. De från kommunen anslagna medlen utnyttjas på ett effektivt och mycket ändamålsenligt sätt.

En demokrati för platsens hållbara framtid

Under 2021 vill vi aktivt försöka påverka kommunerna att inom Kommunutredningens ram läga sig i startgroparna för kommunexperiment för stärkt lokalt infytande och nya former för en bättre välfärdsproduktion, typ Svågadalsnämnden.

Text: Ulla Herlitz

Studiebesok xxx i xxx.

Test av infobox

Under 2021 vill vi aktivt försöka påverka kommunerna att inom Kommunutredningens ram läga sig i startgroparna för kommunexperiment för stärkt lokalt infytande och nya former för en bättre välfärdsproduktion, typ Svågadalsnämnden.