Hela Sverige
Artikel8 november, 2022
Årets lokala utvecklingsgrupp 2022.

Hela Sverige ska leva Göteborgsregionen nominerar Bergum-Gunnilse Utveckling.

 

Hela Sverige ska leva Göteborgsregionen nominerar Bergum-Gunnilse Utveckling till Årets lokala utvecklingsgrupp 2022.

Föreningens arbete sker genom olika arbetsgrupper.
Föreningen har via Natur och Friluftsgruppen tagit initiativet för att ta över ett gårdsarrende från Gbg stads grundskoleförvaltning för att rädda en gammal gård som ligger mitt i Vättlefjälls naturreservat. Åtgärden gjordes för att rädda gården (Björsjöås) så att den fortsatt skall kunna användas och hyras av skolor, resursskolor, föreningar och företag samt finnas tillgänglig för allmänheten.

Föreningen samlade från lokalt boende och intressenter in pengar (crowdfunding) för att tillsammans med ett antal lokala entreprenörer bilda bolaget Björsjöås Vildmark AB (svb).

Centrumgruppen har tagit initiativ till att få i gång de vilande byggplanerna för ett centrum och bygget av minst 400 bostäder i Gunnilse. Efter mycket interna förseningar inom kommunens förvaltning verkar planen nu. Tack vare föreningens politikmöte den 22/8 skall ny detaljplanen för Gunnilse centrum prioriteras, för att kunna presenteras i slutet av 2022.
Efter mycket lobbyarbete hade föreningen äntligen fått gehör för att startat ett samarbete med Göteborgs Stads Fastighetskontor (FK) för att förverkliga visionen för Bergums Centrum i Olofstorp. Huvudorten, Olofstorp. Området har ingen egentlig service och föreningen arbetar enligt de övergripande målen för att skapa långsiktigt hållbara lokalsamhällen.Dessutom arbetar gruppen aktivt med att lyfta infrastrukturfrågor om trafikbelastning (framför allt tung trafik) med Trafikverket, förändrade vägar och nya GS-vägar inom och till och från området.

Centrumgruppen
Centrumgruppen är aktiva i ett forskningsprojekt om Framtidens Mobilitetslösningar (AHA II) som leds av Halmstads Högskola och inkluderar Göteborgs Trafikkontor och andra förvaltningar, Västtrafik, Volvo Cars m.fl. BGU-området och Drottninghög utanför Helsingborg är testområden för detta projekt.
Centrumgruppen är också aktiva i kommunikationen med kommunens förvaltningar när det gäller Gbg’s nya översiktsplan (ÖP). I ÖP’n betraktas området som reservmark, vilket det redan gjort i 50 år och nu fortsatt betraktas som sådan.

Skolgruppen
I samband med centralisering av Gbg stads skolförvaltningar har en ny lokal skolorganisation inrättats. Det har tyvärr lett till kraftig försämring av samarbetet mellan skolan och samverkande förvaltningar. Det ledde fram till att BGU tog initiativ till att skapa en BGU skolgrupp.
Utan en väl fungerande skola har området inte grunden för långsiktigt hållbar utveckling av lokalsamhällena.
Skolgruppen arbetar övergripande för skolorna och har haft flera möten med lokala rektorer tillsamman med centrala skolförvaltningens ansvariga för att framföra kritik och föräldraoro för barnens hälsa och skolresultat. Arbetet fortsätter för att säkerställa ett det förbättringsarbete som gjorts över flera år inte skall gå till spillo. Skolan har varit en av Gbg’s bästa med drygt 90% gymnasiebehörighet hos skolans 9-onde klassare.

Bi-odlargruppen
Intresset för biodling och ökad biologisk mångfald i BGU området har ökat under åren.
BGU är med som part i ett LONA projekt tillsammans med Gbg stads trafikkontor, Park- och Naturförvaltningen samt Fastighetskontor. Projektet handlar om att skapa blommande vägkanter utefter den genomgående cykelbanan i området. I detta projekt byggdes även två större bi/insektshotell i direkt anslutning till cykelbanan.
Bi-odlargruppen arbetar för att öka kunskaper om biodling med mål att få många fler att odla bin och träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter.
Under sommaren har delar av bi-odlargruppen investerat i två gemensamma kupor som placerat på Bergums Fritidslantgård.

Hantverksgruppen
Hantverksgruppen genomför veckovisa ”Worktjöt” och månadsvisa ”SyLan” i Bergumskolans lokaler och samlar många hantverksintresserade.

Djurhållargruppen
Djurhållargruppen har bildat ett bolag för att skapa första steget i Lärjedalens Matpark, – Lärjedalens Kött. Ett slakteri och charkuteri för lokalproducerade kött och charkvaror och jobbar med processen för bygglov och finansiering.

Länsavdelningens motivering:
Vi nominerar Bergum-Gunnilse Utveckling till utmärkelsen för följande verksamhet:
Den ideella föreningen Bergum-Gunnilse Utvecklings (BGU) övergripande mål med verksamheten är att utveckla lokalsamhället på ett uthålligt hållbart klimatsmart sätt med hänsyn till ekonomisk-, social- och ekologisk hållbarhet och med en mångfacetterad verksamhet.
Föreningen har genomfört en omfattande Grön Lokalekonomisk Analys (LEA) för den stadsnära landsbygden i nordöstra Göteborg. Resultatet har sammanfattats i en handlingsplan med 5 fokusområden som nu är föreningens utvecklingsplan för området och dess ca 7 000 innevånare. LEA rapporten och en sammanfattande folder finns på hemsidan https://bergum-gunnile.se.
Planen ligger som grund för samtal och möten med Göteborgs stads politiker.
Föreningens strävan är att som förening med deras olika lokala arbetsgrupper skall bli den röst och lokala resurs som på ett aktivt sätt arbetar för en långsiktig hållbar utveckling av området. Detta arbete kräver ihärdighet och tålamod för att göra förändringar i de kommunala beslutsprocesserna och för att stärka det demokratiska inflytandet.
Föreningen via sitt upparbetade kontaktnät inom Göteborgs Stads förvaltningar och politiker till ett starkt gensvar på det ”Potatisupprop” från Omställningsrörelsen som de fick möjlighet att delta i.
Det resulterade i ett nära nog enhälligt beslut i Kommunstyrelsen om att sälja tillbaka jordbruksmark för jordbruksändamål till arrendatorer och intressenter för att ge stöd för ett ökat fokus på att stärka lokal matproduktion.
Förening har sedan LEA’n blev klar, 2018, haft årliga öppna möten med boende och politiker från alla partier i Göteborgs Kommunfullmäktige.
Föreningen arbete sker genom olika arbetsgrupper, såsom Gröna Näringar, Hantverksgrupp, Ölbryggare-grupp, Natur & Friluftslivsgrupp, Eventgrupp, Skolgrupp, Bi-odlargrupp och Centrum-/Infrastruktur-grupp.
Föreningen har sedan starten 2014 genomfört 7 mycket uppskattade Skördefester och 6 julmarknaden där lokal hantverkare och företagare samt föreningar har givits möjligheter att synas och saluföra sina produkter och tjänster. Därtill har föreningen tagit över kommunens årliga aktivitet Bergumsdagen, första söndagen i maj varje år. En familjedag på Bergums Fritidslantgård som också är en viktig plats för föreningar att synas.
Några försöka att aktivera skolans ungdomar utöver de idrottsaktiviteter (fotboll och innebandy) som de redan är aktiva inom, har gjorts. Resultatet från LEAn visar på många intresseområden som skulle kunna utvecklas och det gäller nu att hitta tillräckligt många ungdomar för att aktivera inom något eller några områden.
De senaste åren har föreningen BGU och föreningens bolag Björsjöås Vildmark AB genomfört mycket uppskattade sommarlovsaktiviteter som BGU hoppas skall bli starten till en ungdomsgrupp.

Vill du veta mer om den nominerade gruppen?
Läs mer här:
https://bergum-gunnilse.se
Facebook: bergumgunnilse

Vinnaren kommer att presenteras på Hela Sverige ska levas höstmöte den 24 november.

#Årets lokala utvecklingsgrupp