Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Artikel
Diarienummer S2023/02208.

Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd.

Hela Sverige ska leva svarar regelbundet på olika typer av remisser - ofta från myndigheter och statliga utredningar.

I detta remissvar trycker vi på att:

  • Promemorian präglas av goda intentioner men befinner sig i viss utsträckning på idéstadiet. Resultatet bör därför ses som en startpunkt i ett fördjupat arbete med att stärka hälso- och sjukvården i hela landet.
  • Frågan om tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet ska inte reduceras till en sektorpolitisk angelägenhet utan bör ses i ett bredare perspektiv. Med anledning av det lyfter vi ett förslag om att tillsätta ett landsbygdspolitiskt råd.
  • Förslaget att utveckla upphandlingen är relevant, där vi är positiva till idén om en bredare tillämpning av de insatser som föreslås. Vi presenterar också ett alternativt synsätt, som vi menar kan bidra till goda effekter för hälso- och sjukvården i glesa landsbygder.
  • Förslaget om att införa ett statsstöd är bra – men behöver följas löpande för att säkerställa att önskade effekter uppnås. Vi ser också risk för oönskade effekter varför införandet bör ske som en försöksverksamhet.
  • Det är en allvarlig brist att promemorian helt saknar skrivningar om den idéburna sektorn och dess betydelse och potential för hälso- och sjukvården i glesa landsbygder.

    Inledningsvis vill vi lyfta fram att vi i detta svar genomgående använder begreppet glesa landsbygder – som ett förhållningssätt till att det finns landsbygder med olika förutsättningar. På övergripande nivå välkomnar vi utredningens förslag men vill samtidigt framföra, likt utredningen också gör, “att det krävs fler åtgärder för att säkerställa tillgång till jämlik vård i hela landet”. Det är därför angeläget att promemorian ses som en startpunkt för en kommande process – där vi gärna ser mer kraftfulla åtgärder.

Ladda ner PDF:en för att läsa remissvaret i sin helhet.