Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Nyheter

Fem förslag för en ny landsbygdspolitik.

I ett inspel till den pågående översynen av den svenska landsbygdspolitiken menar vi att den nya politiken ska vara bred - men det ställer också stora krav på att det finns en struktur för genomförande.

Receptet för livskraftiga landsbygder? I ett nytt inspel till arbetet med att utveckla en ny landsbygdspolitik lyfter Hela Sverige ska leva fem förslag som vi menar är viktiga för landsbygdernas utveckling fram mot 2040.

Inom Regeringskansliet pågår ett arbete med att utveckla en ny landsbygdspolitik genom en översyn av politiken som beslutades 2018 – bland annat genom ett beslut i riksdagen om ett landsbygdspolitiskt mål som slog fast att det ska finnas livskraftiga landsbygder i hela landet. Riksorganisationen Hela Sverige ska leva deltar tillsammans med andra organisationer från civilsamhället i en referensgrupp som ska följa utvecklingen av den nya politiken, och komma med inspel.

Inför gruppens andra möte, i mars 2024, fick samtliga organisationer i referensgruppen uppdrag att lämna förslag på insatser de vill se som del av en ny landsbygdspolitik – men också vilka risker som finns om politiken är passiv.

Risk för ökade klyftor.

Hela Sverige ska leva menar att en passiv landsbygdspolitik i kombination med försämrade villkor för civilsamhället och den starka svenska sektorpolitiken som i hög grad gynnar städernas utveckling riskerar att leda till en negativ utveckling. De effekter vi ser handlar om ökade geografiska klyftor, minskad kapacitet inom civilsamhället, lägre livskvalitet i landsbygder, brist på viktiga samhällsfunktioner samt minskade möjligheter att möta samhällsutmaningar. Samtidigt menar vi att det finns en orealiserad potential i Sveriges landsbygder. Den svenska samhällsdebatten präglas av en föreställning om att den tättbebyggda staden ska stå som ideal för samhällsutvecklingen. Men tänk om det är i stället är landsbygderna som bär på lösningar för vår tids utmaningar kring meningsskapande, bostadsbyggande, resursanvändning och hållbarhet?

När vi blickar fram mot 2040 ser vi att politiken behöver agera både kraftfullt och långsiktigt. Vi menar att det är rätt att ha ett brett perspektiv, där hela samhället behöver mobiliseras. En viktig lärdom sedan den nuvarande politiken infördes är att politiken behöver genomföras för att skapa nytta. Det är alltså en prioriterad uppgift i den översyn som nu pågår att säkra det kommande genomförandet av en ny politik. En annan viktig lärdom är att politiken behöver ha både långsiktig riktning och förmåga att hantera snabba förändringar i omvärlden.

Fem övergripande förslag.

I vårt inspel samlar vi fem förslag som vi menar bör hanteras inom ramen för den uppdaterade politiken. Vi har medvetet valt att inte lyfta enstaka insatser eller reformer, utan håller förslagen på en mer övergripande nivå:

Stärk myndigheternas leverans. Nuvarande landsbygdspolitik betonar statens roll för Sveriges landsbygder. Trots vissa insatser menar vi att det fortfarande finns en mycket stor förändringspotential hos statens myndigheter. Regeringen behöver utveckla styrningen av myndigheterna, vilket  bör ske mot tydliga mål och med öppenhet för hur arbetet ska ske.

Tydliggör ansvar i systemet och säkra kapaciteten inom civilsamhället. Det är idag otydligt vilka aktörer som ska driva arbetet mot det mål som riksdagen beslutat om. Roller och ansvarsfördelning behöver göras tydlig. Detta för att alla ska kunna leverera förväntade resultat, men också för att systemet som helhet ska fungera. Säkra kunskap, ekonomiska resurser och mandat hos dem som förväntas bidra – inte minst civilsamhället.

Driv försöksverksamhet för att hitta lösningar. Vi föreslår att Landsbygds- och infrastrukturdepartementet under en avgränsad period driver en försöksverksamhet. Syftet för en sådan insats blir att identifiera och utveckla den egna förmågan att stärka landsbygdsperspektiven. Ambitionen bör vara att ta fram en modell för hur arbetssätten i ett senare skede kan spridas till andra departement och myndigheter.

Hantera snabba förändringar. Utveckla en struktur för att möta specifika behov och snabba förändringar i omvärlden. En särskild uppgift inom landsbygdspolitiken är att hantera förändringar som riskerar att leda till samhälleliga tipping points, med skeenden som är svåra att vända. Det kan handla om fall där grundläggande service hotas, vilket riskerar att påverka annan service negativt.

Skapa ett nytt narrativ. Förnya berättelsen om Sveriges landsbygder. Det stärker förutsättningarna att mobilisera resurser på bred front, och kan bidra till att bekämpa urbana normer. Det kan handla om den övergripande berättelsen där en ny landsbygdspolitik bör beskrivas som en framtidspolitik som bygger resilienta lokalsamhällen och gör landet som helhet mer robust.

Vill du ta del av hela vårt inspel? Hör av dig till klas.fritzon@helasverige.se.

Mer om Hela Sverige ska levas deltagande i referensgruppen: Hela Sverige

Mer om översynen av landsbygdspolitiken: Hela Sverige