Hela Sverige
Nyheter14 september, 2023

Otillräckligt om kompensation för vindkraften.

Hela Sverige ska leva svarar regelbundet på olika typer av remisser - ofta från myndigheter och statliga utredningar.

Hela Sverige ska leva har nu lämnat in sitt remissvar på utredningen Värdet av vinden – kompensation, incitament och planering för hållbar fortsatt utbyggnad av vindkraften.

I remissvaret menar Hela Sverige ska leva att utredningen varit starkt efterlängtad – och skulle ha behövts för flera år sedan. Bedömningen är att direktiven varit hämmande och bidragit till att de förslag som läggs fram är otillräckliga. I yttrandet lyfter Hela Sverige ska leva ändå att utredningen gjort ett gediget jobb – inte minst genom att den tagit del av inspel från många olika aktörer.

Andra ställningstaganden i remissvaret:

  • Hela Sverige ska leva är inte för eller emot vindkraft men när det byggs ska berörda ersättas för intrånget.
  • Vi menar att såväl 1) närboende, 2) berörda bygder samt 3) kommuner behöver kompenseras om en ersättningsmodell ska nå acceptans.
  • Oavsett hur den slutliga modellen utformas bör regeringen finansiera en organisering för erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring mellan berörda bygder.

Utredningen tillsattes under 2022 och Terese Bengard, verksamhetschef på Hela Sverige ska leva, har suttit med som expert.

– Min roll har varit att argumentera för att Sverige inför ett system som ersätter närboende, berörda bygder och kommuner på ett vettigt sätt. En högre ersättning och tydligare ramar för processen skulle gynna alla. Tyvärr nådde inte utredningen ända fram på grund av direktiven för utredningen, men kanske kan den ligga som grund för en fortsatt diskussion, säger Terese Bengard.

Läs Hela Sverige ska levas remissvar på Värdet av vinden.

Utredningen hade i huvudsak två uppdrag. För det första att föreslå ett system för kompensation till lokalsamhällen och dem vars omgivning påtagligt påverkas av vindkraftsutbyggnad. För det andra att lämna förslag för att stärka kommunernas incitament att medverka till utbyggd vindkraft. I ett så kallat tilläggsdirektiv bestämde regeringen i november 2022 att det är verksamhetsutövarna som ska finansiera kompensationen, inte skattesystemet.