Hela Sverige
Artikel14 september, 2023
Diarienummer: KN2023/03016

Värdet av vinden – Kompensation, incitament och planering för hållbar fortsatt utbyggnad av vindkraften, SOU 2023:18.

Hela Sverige ska leva svarar regelbundet på olika typer av remisser - ofta från myndigheter och statliga utredningar.

Hela Sverige ska leva menar att utredningen varit starkt efterlängtad – och skulle ha behövts för flera år sedan. Vår bedömning är dock att direktiven varit hämmande och bidragit till att de förslag som  läggs fram är otillräckliga. I vårt remissvar lyfter vi ändå att utredningen gjort ett gediget jobb – inte minst genom  att den tagit del av inspel från  många olika aktörer.

  • Hela Sverige ska leva tar inte ställning för eller emot vindkraft men när det byggs ska berörda ersättas för intrånget.
  • Vi menar att 1) närboende, 2) berörd bygd samt 3) kommun behöver kompenseras om en ersättningsmodell ska nå acceptans.
  • Oavsett hur en slutlig modell utformas bör regeringen finansiera en organisering för erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring mellan berörda bygder.

Klicka på filen nedan för att läsa remissvaret i sin helhet.

 

#Energiförsörjning#Naturresurser#Remissvar