Hela Sverige
Nyheter11 mars, 2022

Kallelse till årsmöte 31 mars i Åsbräcka bygdegård

Kallelse till ÅRSMÖTE
i Hela Sverige ska leva Göteborgsregionen

Torsdag 31 mars kl 18.00
Plats:
Åsbräcka bygdegård, Lilla Edets kommun

>> Anmälan senast 28 mars med e-post till: goteborgsregionen@helasverige.se


PROGRAM – tema KLIMATET

 • Utdelning av pris till Årets lokala utvecklingsgrupp
 • Presentation av Åsbräcka bygdegårdsförening
 • En av våra två profilfrågor: Hållbara matsystem. Agenda 2030-arbetet inom Hela Sverige ska leva
 • Så jobbar Lilla Edets kommun med klimatfrågorna
 • Regionens utvecklingsnämnd, Kristina Jonäng. Vad gör VGR i klimatfrågan?
 • FIKA
 • Årsmöte med sedvanliga årsmöteshandlingar

DAGORDNING på årsmötet

 1. Fråga om stämmans behöriga utlysande och fastställande av röstlängd
 2. Val av ordförande, sekreterare samt två justerare tillika rösträknare
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Styrelsens berättelse för det gångna räkenskapsåret
 5. Revisionsberättelsen
 6. Fastställande av resultat- och balansräkning
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust
 9. Beslut om årsavgift
 10. Beslut om arvode till funktionärer och revisorer
 11. Behandling av inkomna förslag och motioner
 12. Val av styrelse:
  • Ordförande
  • Ledamöter
  • Revisor
  • Representanter till olika grupper som valberedning, GSE, HSSL VG.
 13. Beslut om vem som tecknar föreningen
 14. Stimulans- och utvecklingspengar
 15. Övriga ärenden
 16. Mötet avslutas

Vill du komma i kontakt med oss, skicka e-post till: goteborgsregionen@helasverige.se