Hela Sverige

Stadgar

Hela Sverige ska leva, Kronobergs län  är
Hela Sverige ska leva (Riks)förlängda arm, i Kronoberg vi startade 1999-07-16
Orgnr. 829001-1215

Stadgar för Hela Sverige ska leva, Kronobergs län antagna 
• 1
Föreningens namn är Hela Sverige ska leva, Kronobergs län.
• 2
Föreningen har sitt säte och verksamhetsområde i Kronobergs län.
• 3
Föreningen är Hela Sverige ska levas Länsavdelning i Kronoberg.
• 4
Föreningen är ideell, religiöst och partipolitiskt obunden.
Föreningen arbetar utifrån värdegrunderna demokrati, mångfald och jämställdhet samt för socialt,
miljömässigt, ekonomiskt och strukturell hållbar utveckling.
Föreningen skall arbeta i demokratisk anda och verka för alla medlemmars engagemang och delaktighet.
• 5
Föreningens ändamål är att ur ett lokalt perspektiv stimulera och stödja medlemmarna genom att stärka samverkan mellan medlemmarna, kommuner och regionala myndigheter, organisationer och andra intressenter.
Verka för samordning och erfarenhetsutbyte mellan dessa grupper samt att bedriva opinionsarbete i kontakt med myndigheter och organisationer. Vid behov företräda medlemmarna i frågor av övergripande karaktär.
• 6
Medlemskap kan vinnas av lokala föreningar, utvecklingsgrupper och kooperativt utvecklingscentrum och liknande organ som stödjer landsbygdsutveckling och aktivt verkar i Kronobergs län.
Ansökan om medlemskap görs till Hela Sverige ska leva, Kronobergs län.
Medlemskap förutsätter att styrelse och stadgar finns och att årsmöte hålls samt att aktuella uppgifter i Bygdebanken/Kunskapsbanken uppdateras årligen.
• 7
Medlemsavgiftens storlek beslutas av föreningens årsstämma.
• 8
Föreningens högsta beslutande organ är årsstämma eller extra medlemsstämma.
Föreningens löpande angelägenheter och förvaltning handhas av en styrelse bestående av en kvinnlig och en manlig ordförande, som väljs på (1 år) samt en sekreterare (2 år) och en kassör (2 år) Denna grupp på 4 personer utgör styrelsens presidium. Därtill 8 ordinarie ledamöter som väljs på (2 år).
Medlemsföreningarna inom var och en av länets kommuner föreslår en till tre ledamöter till valberedningen, som föreslår en ordinarie ledamot från varje kommun.
Årsstämma eller extra medlemsstämma väljer styrelse och utser ordförandena.
Styrelsen har möjlighet att utse arbetsutskott och tillfälliga arbetsgrupper.
• 9
Föreningens firma tecknas av de personer som styrelsen bemyndigar därtill samt i övrigt i den omfattning och på det sätt som styrelsen beslutar. Styrelseprotokoll kan justeras via e-post.
• 10
Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderåret.
Det åligger styrelsen att senast 31 mars överlämna erforderliga handlingar till revisorerna.
• 11
För granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper väljer årsstämman för tiden fram till nästkommande årsstämma två revisorer jämte en ersättare.
Revisorerna skall efter verkställd revision avge av dem undertecknad revisionsberättelse senast två veckor före ordinarie årsstämma.
• 12
Årsstämma skall avhållas före april månads utgång.
Extra medlemsstämma inkallas:
– då ny större policyfråga aktualiseras och snabbt ställningstagande krävs,
– då styrelsen är klart oense i en viktig fråga,
– då styrelsen av andra skäl finner det lämpligt,
– när revisorn påkallar ett sådant möte.
• 13
Kallelse till årsstämma sker på lämpligt sätt tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) före ordinarie årsstämma. Kallelse till extra medlemsstämma skall ske tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) veckor innan extra medlemsstämma.
• 14
Vid årsstämman skall följande ärenden behandlas:
1 Årsmötets öppnande
2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
3 Val av två (2) protokolljusterare tillika rösträknare
4 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5 Fastställande av dagordning
6 Styrelsens årsredogörelse
7 Revisionsberättelse
8 Fråga om ansvarsfrihet
9 Behandling av inkomna motioner
10 Medlemsavgift för våra medlemsföreningar
11 Förslag från styrelsen
12 Fastställande av verksamhetsplan och budget
13 Val av föreningens presidium (två ordförande för (1) år, sekreterare för (2) år, kassör för (2) år, sekreterare och kassör avgår växelvis vartannat år).
14 Val av ordinarie styrelseledamöter för två (2) år
15 Val av två (2) revisorer och 1 (en) suppleant
16 Val av valberedning
17 Val av ev. andra funktionärer eller arbetsgrupper
18 Vid stämman väckta frågor
19 Årsmötets avslutande
• 15
Ärende eller motion som skall behandlas på årsstämman skall vara inlämnade senast åtta (8) veckor före årsstämma.
• 16
Vid årsstämma och extra medlemsstämma har samtliga ombud och övriga närvarande förslags- och yttranderätt. Alla beslut vid stämma utövas av röstberättigat ombud där varje medlem har en röst. Därutöver har styrelsens medlemmar vardera en röst. Omröstning sker öppet. Vid personval skall om något ombud så begär sluten omröstning ske. Vid lika röstetal i personval sker lottning. Vid lika röstetal i övriga frågor har stämmoordföranden utslagsröst.
• 17
Medlem som inte fullföljer sina åligganden gentemot föreningen eller av vårdslöshet eller uppsåt skadar föreningen får av styrelsen uteslutas ur föreningen.
• 18
Begäran om utträde ur föreningen skall ske skriftligt till styrelsen.
• 19
Ändring av dessa stadgar kan ske, efter att förslag utskickats i förväg till medlemmarna via e-post, genom enhälligt beslut på årsmötet eller genom beslut med enkel majoritet vid två (2) på varandra följande möten varav ett (1) skall vara ordinarie årsmöte.
§ 20
Vid föreningens upplösning skall de behållna tillgångarna förvaltas av Riksorganisationen Hela Sverige ska leva tills de lokala utvecklingsgrupperna i länet bildat en ny länsavdelning.
• 21
Tvister inom föreningen skall avgöras enligt lagen om skiljemän.

Antagna stadgar vid Årsmötet 190314 och Extra medlemsstämma 190425
Riksorganisationen Hela Sverige ska levas