Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet

Hela Sverige Kalmar län anordnar en rad olika aktiviteter för våra medlemmar:

  • Landsbygdsdagarna – nästa gång i Kalmar 2025
  • Tematräffar med medlemsföreningar och intresserade
  • Inspirationsföreläsningar

 

SERVICEBANKEN – En servicetjänst från Hela Sverige ska leva

  • SERVICE I SAMVERKAN – skapa och utveckla plattformar för samverkan, i syfte att kunna identifiera de lokala behoven och utforma tydliga mål för service.
  • ATT SKAPA SERVICE – Projektet har haft som målsättning att aktivt arbeta med utvecklingen av service genom att initiera konkreta servicepunkter och servicelösningar i de deltagande kommunerna.
  • SERVICEPUNKTER samlar och tillgängliggör olika former av service för lokalbor och besökare.
  • SERVICELÖSNINGAR innebär nya modeller för hur vi kan förmedla servicetjänster, och är alltså inte platsbunden på samma sätt som en servicepunkt.

 

Servicebanken »

Samverkan med andra aktörer:

  • Partnerskap Kalmar län – Länsstyrelsen, Region Kalmar län
  • Kommuner – Besök
  • Remissinstans – Regional serviceplan Kalmar län, Småländska skogsstrategi, Vindbruksplan för Hultsfreds kommun

Samverkansplattform tillsammans med Coompanion Kalmar län

Syftet är att genom samverkan mellan idéburen och offentlig sektor, stödja individer med sammansatt problematik att komma närmare arbetsmarknaden, och att skapa hållbara strukturer för ett långsiktigt samarbete

Samverkanplattform

Vill ni läsa mer om samverkanplattform med Coompanion Kalmar län?

Läs mer här »

Samverkan med idéburna nätverket Kalmar län

Hela Sverige Kalmar län är medlem i Idéburna Nätverket Kalmar län, som är en paraplyförening för länets idéburna föreningar. I Idéburna Nätverkets styrelse har Hela Sverige Kalmar län under 2021-2022 en vice ordförandepost. Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för den idéburna sektorn på regional nivå i Kalmar län.

 

Den främsta uppgiften är att ha en dialog med Region Kalmar län inom ramen för en Överenskommelse om en strategisk samverkan mellan idéburen och offentlig sektor. Syftet med Idéburna Nätverket är att vi tillsammans ska utveckla den idéburna sektorn till en naturlig och kraftfull aktör för hållbar samhällsutveckling.

 

Syftet är att genom samverkan idéburen och offentlig sektor stödja individer att komma närmre arbetsmarknaden. Samt skapa hållbara strukturer för ett långsiktigt samarbete.

Partnerskap Kalmar län – Länsstyrelsen, Region Kalmar län.

Sedan arbetet med Regionala Tillväxtprogram i början av 2000-talet har Kalmar län haft ett väl fungerande s.k. Länspartnerskap. Partnerskapet omfattar maximalt 15 aktörer, en av dessa är Hela Sverige Kalmar län.Till en början hade Länspartnerskapet uppgiften att arbeta med ett Regionalt Tillväxtprogram men kom efter hand att fungera som ett rådgivande och samordnande forum för tillväxtfrågor i länet med fokus på olika EUprogram och arbete med RTP (Regionalt tillväxtprogram) och RUS (Regional utvecklingsstrategi). Länspartnerskapet har och har haft en central roll vad gäller förankring, prioritering och genomförande, och har därigenom även en påverkande och granskande funktion. När Landsbygdsprogrammet 2007-2013 startade övergick Länspartnerskapet till att bli även partnerskap för Landsbygdsprogrammet samt rådgivande forum för ansökningar till ESF, ERUF och i viss mån South Baltic.

Vid sidan av länspartnerskapet har två undergrupper ur partnerskapet arbetat, med uppgift att läsa och övergripande bedöma ERUFoch ESF-ansökningar, för att ge länets rekommendation och prioritet till Strukturfondspartnerskapet. Genom Länspartnerskapet får Länsstyrelsen en god bild av hur de i partnerskapet ingående statliga myndigheterna m.fl. tillämpar länets regionala utvecklingsstrategi.

Landsbygdsprogrammet

Vill ni läsa mer om Landsbygdsprogrammet?

Läs mer här »

Hela Sveriges Riksorganisation