Hela Sverige
Nyheter17 oktober, 2022

Skolan en ödesfråga för den gotländska landsbygden

Svängningarna i den gotländska politiken har satt djupa spår i landsbygdsskolorna. Glädjande nog flaggar fler partier nu för en långsiktig satsning på småskolorna. Den nya gröna vågen är här och Hela Sverige på Gotland ser fram emot fler barn i bygdens skolor.

Hot om skolnedläggning

Skolgruppen inom Hela Sverige ska leva på Gotland startade i januari 2021. Då hade diskussionerna gått höga om nedläggning av de åtta landsbygdsskolor som pekades ut i tjänstemannautredningen som lades fram våren 2020. Engagerade föräldrar och politiker liksom tjänstemän inom skolvärlden hade mycket åsikter om de små landsbygdsskolorna och utbildningskvaliteten. I december togs beslutet av en bred majoritet att behålla alla de utpekade skolorna.

I Hela Sveriges Gotlandsstyrelse kände vi att skolfrågan behövde hållas levande om vi ska få långsiktigt hållbara landsbygdsskolor och att föräldrarna kan vara trygga med att den lokala skolan får vara kvar. Föräldraföreningarna bjöds in till ”Skolgruppen” och representanter från Eskelhem, Sanda, Kräklingbo, Vänge, Endre, Stånga och Öja gick med. Nu har också Stenkyrka anslutit sig. Det är viktigt att ha ett nätverk där man kan utbyta erfarenheter och man får mer gehör för sina åsikter och behov om man är fler som står bakom, vilket är grundtanken med Skolgruppen.

Skolgruppen har hållit möte med Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott efter att strategiska planen lades våren 2021, om bland annat underhållet på landsbygdsskolorna och hur man kan informera om det goda arbete som görs på skolorna.

Paneldebatt med lokala politiker

I augusti höll Hela Sverige en paneldebatt med politiker där sju av partierna var representerade. Moderaterna avstod och Feministiskt Initiativ fick förhinder samma dag. Där redovisades en stor enighet om bevarandet av de hotade landsbygdsskolorna och hur viktigt det är med närhet till skola särskilt för de yngsta barnen. Det sas att tjänstemannautredningen visade att underhållsbehovet på skolorna inte var så stort som man befarat. Däremot pekade utredningen på att det kommer vara svårt att kunna fortsatt anställa behörig personal för att många lärare går i pension och för få utbildar sig till lärare idag. Löneläget för lärare på Gotland är dåligt i jämförelse med övriga landet. Här är det viktigt att politiken är beredd att satsa för att lösa problemet. Mycket görs med lärarutbildning på Gotland men mer insatser behövs.

Föräldrar väljer landsbygden

På paneldebatten fick politikerna också höra från ett flertal föräldrar hur viktig den lokala skolan har varit för dem och deras val av bostadsort. De berättade också vilken trygghet det blivit för barnen med en liten skola och att barnen får lära känna andra barn i trakten. Fler bostäder på landsbygden är en superviktig fråga för att fler ska kunna bosätta sig så att elevunderlagen ökar och att lärare med fler yrkesgrupper också kan bo närmare jobben. Detta är något som Hela Sverige på Gotland verkar för.

Veckorna innan valet intervjuades flera rektorer i Radio Gotland och återigen speglades en sämre kvalitet i landsbygdsskolorna trots fakta att det är samma kvalitet vad gäller tillgång till behöriga lärare och när det gäller kunskapsresultaten i skolorna. Hur sen föräldrar och lärare bedömer kvalitet utifrån storlek på klasser och lärarkollegier varierar säkert från person till person.

Skolgruppen kommer fortsatt att satsa och jobba för landsbygdsskolornas framtid! En viktig fråga om vi ska ha en fortsatt levande landsbygd på hela Gotland. Hela Sverige ser med tillförsikt fram emot att politikerna nu håller sina löften att satsa på småskolorna, så vi får en positiv utveckling och attraktionskraft för många att välja dessa skolor.