Hela Sverige

Aktuella möten

ÅRMÖTE med efterföljande seminarium 2023 – lördag 15 april – Kilafors Biografteater

X-ing Gävleborg kallar till fysiskt/digitalt årsmöte lördag den 15 april klockan 10.00 till 14.00

Dagen inleds med sedvanliga årsmötes-förhandlingar. En lättare lunch serveras. Sedan håller Peter Eklund, styrelseledamot Hela Sverige ska leva, ett seminarium där han lyfter utmaningar och vägar framåt för en hållbar by- och bostadsutveckling på landsbygder. Vi hoppas att ni är många som har möjlighet att vara med fysiskt eller digitalt!
Välkommen!

Motioner – senast onsdag 22 mars
Motion som medlem önskar lämna till årsmötet ska vara styrelsen för X-ing tillhanda via e-post till kenneth.noren@helasverige.se .

Rösträtt
Två representanter från varje medlemsförening har rösträtt under årsmötet. Anmälan om rösträtt sker i anmälan. Om ni är fler än två som deltar från er förening, prata då ihop er om vilka som har rösträtt under årsmötet. Detta är viktigt för att röstlängd ska finnas till hands när årsmötet startar.

Årsmöteshandlingar – tillgänglig senast fredag 31 mars
Sedvanliga årsmöteshandlingar finns tillgängliga via X-ings hemsida samt via separat utskick till föreningens medlemmar.

Anmälan – senast onsdag 5 april
Anmäla via https://forms.office.com/e/m1SuUnRrbt

För mer information och frågor
kontakta Kenneth Norén via 070-222 37 21 | kenneth.noren@helasverige.se

KALLELSE och inbjudan Årsmöte 2023 X-ing Gävleborg

 

 

Välkommen till ett seminarium med Peter Eklund

Bristen på bostäder har blivit landsbygdernas viktigaste fråga

Byarnas och landsbygdernas comeback – Utmaningar och vägar framåt för en hållbar by- och bostadsutveckling på landsbygder

Finns det en framtid för byarna idag, eller är byn rentav en av framtidens viktigaste samhälls-nivåer? Hur ser det egentligen ut på landsbygder, är det en successiv nedrustning som pågår i urbaniseringens tidevarv, eller är det här som framtidens hållbara lösningar växer fram? Vad betyder byn för vår förmåga att möta samhällsförändringar och krav på omställning?

Bristen på bostäder har blivit landsbygdernas viktigaste fråga. Behovet är reellt – akut saknas det 10–40 bostäder i över 2 000 svenska småorter, närmare 50 000. Bristen på lediga bostäder i ett område riskerar att service och skolor att läggas ned.

I detta seminarium rör vi oss runt byn som fenomen och möjlighet, med utgångspunkt i ett antal exempel på plats- och bostadsutveckling som drivs med byn och byggandet
som utgångspunkt. Vi tittar på vilka värden som levande byar kan skapa och hur man aktivt genom bostäder kan bygga livskraftiga byar idag.

Peter Eklund, Hela Sverige ska leva. Foto: David Wreland

 

 

 

FRÅN VALBEREDNINGEN

Till Medlemsorganisationerna i Hela Sverige X-ing Gävleborg

Enligt stadgarna har styrelsen och medlemsorganisationerna rätt att nominera till samtliga valbara platser.

Stadgarna ger också valberedningen följande riktlinjer;

”§ 11 Valberedning Valberedningens uppdrag är att arbeta för en styrelse med mångfald. Med en sådan avses bland annat – en jämn könsfördelning, – en bra geografisk spridning med om möjligt en ledamot från varje kommun i länet, – mångsidiga erfarenheter och kunskaper samt – en bred åldersstruktur.

Årsmötet utser valberedning med minst tre och högst fem ledamöter, varav en sammankallande, för en mandatperiod på två år. Representanterna i valberedningen bör ha en bred geografisk spridning i länet. Medlem i Hela Sverige, verksam i Gävleborgs län, samt styrelsen för X-ing har nomineringsrätt till samtliga valbara platser. Valberedningen meddelar på lämpligt sätt när nominering ska vara valberedningen tillhanda före årsmötet.”

Enligt stadgarna ska årsmötet enligt §7, mom.2, punkt 11: först fastställa antal ledamöter och ersättare i styrelsen. Styrelsen väljer en styrelse som består av fem till elva ledamöter samt noll till tio ersättare, enligt §8.

Enligt protokollet från årsmötet 2022, den 4/5. Beslöts enligt §12 antalet ledamöter i styrelsen till tio ordinarie och inga ersättare.

Årsmötet 2022 beslöt att till ordförande utse:

Jenny Breslin – kvarstående 1 år

Olle Persson – omval 2 år

Till övriga ledamöter:

Marikka Germer – kvarstående 1 år

Kenneth Norén – kvarstående 1 år

Ola Nilsson                         ”

Sophia Malm                      ”

Thomas Backan – omval 2 år

Sven-Gunnar Englund – omval 2 år

Mats Leivig – omval 2 år

Staffan Iljegård –nyval 2 år

Vi inbjuder er medlemsorganisationer att komma med nomineringar. Motivera gärna och ge kontaktuppgifter mail, telefon etc.

Vi uppmanar att nomineringar meddelas valberedningens sammankallande senast fredagen den 20 februari 2022.

Valberedningen för Hela Sverige – X-ing Gävleborg

Staffan Nilsson, sammankallande, Bjuråker  Mail: staffan46nilsson@gmail.com

Mobil: 070-578 00 22

Erika Engvall Stefansson, Gävle             Ingrid Olsson, Ramsjö        Håkan Alkberg, Ockelbo