Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet

Aktuella möten

Välkomna till årets höjdpunkter: Årsmötet och Föreningsmötet hos föreningen X-ing Gävleborg

X-ing tillämpar två föreningsmöten per år för alla medlemmar i Hela Sverige ska leva som verkar inom Gävleborg. Vid årsmötet, som hålls på våren, tas beslut om det gångna verksamhetsåret samt förrättas val till styrelsen. Vid höstens Föreningsmöte fastställs föreningens Verksamhetsplan och Budget för kommande år.

Två från varje medlemsförening har rösträtt. Ange i anmälan om du deltar med eller utan rösträtt. Det är roligt om ni är fler från varje förening som har möjlighet att delta.

Mer information fås via e-post till kenneth.noren@helasverige.se .

 

Årsmöte 2024 startar med en föreläsning start klockan 18.30

Kristina från Gävle: FN-förbundets ungdomsambassadör.

Kristina Andersson från Gävle förändrade sin attityd från nonchalant till engagerad i miljöfrågor och är nu Svenska FN-förbundets ungdomsambassadör. Hon erkänner att hon tidigare var ”lite av en klimatförändringsförnekare”, där hennes utbildning inom miljövetenskap blev en avgörande vändpunkt som ledde till hennes nuvarande fokus på klimatförändringar.

 

Kallelse till föreningens medlemmar.

Inbjudan till andra intressenter med intresse för vår förening.

DIGITALT ÅRSMÖTE
onsdag den 15 maj 2024 startar efter föreläsning (cirka klockan 19)

X-ing Gävleborg bjuder in till/kallar till digitalt årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Vi hoppas att ni är många som har möjlighet att vara med! Välkommen!

Motioner – senast måndag 15 april
Motion som medlem önskar lämna till årsmötet skickas via e-post till kenneth.noren@helasverige.se.

Rösträtt
Två representanter för varje medlemsförening har rösträtt under årsmötet. Anmälan om rösträtt sker i anmälan. Om ni är fler än två som deltar från er förening, prata då ihop er innan er anmälan om vilka som har rösträtt under årsmötet.

Anmälan – senast fredag 10 maj
Anmälan till årsmötet görs via https://forms.office.com/e/zpiU0Cfu0M senast fredag 10 maj.

Årsmöteshandlingar
Sedvanliga årsmöteshandlingar finns tillgängliga här på hemsidan från den 1 maj. Kan även rekvireras från X-ing Gävleborgs kansli via e-post kenneth.noren@helasverige.se.

För mer information och frågor kontakta Kenneth Norén  via e-post till kenneth.noren@helasverige.se | mobil 070-222 37 21

Text som PDF  Årsmöte Xing kallelse inbjudan 15 maj 2024

Varmt Välkomna 
Styrelsen för Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg

 

NÅGRA RADER FRÅN VALBEREDNINGEN 24-02-12

NOMINERINGAR till Hela Sverige X-ings styrelse och ersättare

Bästa medlemmar och bästa styrelse!

Kommande årsmöte för X-ing är bestämt till ett digitalt möte onsdag den 15 maj 2024.

Valberedningen kommer i mars att påbörja sitt arbete.  Enligt stadgarna har både medlemmar och styrelser rätt att ge förslag och nominera, både till ordinarie i styrelse och ersättare.

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av 5-11 ledamöter (idag finns 10 inklusive två ordföranden) samt 0-10 ersättare (idag finns inga).

Förslag till nomineringar skickas via e-post till valberedningens sammankallande staffan46nilsson@gmail.com med
verksamhetsledaren  helena.naslund@helasveirge.se i kopia. Skicka era nomineringar senast söndag den 31 mars 2024.

Vi hoppas på att ni alla vill vara aktiva och ser möjligheter att stärka Hela Sverige i Gävleborg.

Vänligen
Staffan Nilsson
sammankallande i  valberedningen

Årsmöteshandlingar 15 maj 2024

20240227 Medlemmar X-ing Gävleborg

Dagordning 15 maj 2024

Verksamhetsberättelse 2023

Balans- och Resultatrapport

Revisorernas berättelse

 

 

 

 

FRÅN VALBEREDNINGEN

Till Medlemsorganisationerna i Hela Sverige X-ing Gävleborg

Enligt stadgarna har styrelsen och medlemsorganisationerna rätt att nominera till samtliga valbara platser.

Stadgarna ger också valberedningen följande riktlinjer;

”§ 11 Valberedning Valberedningens uppdrag är att arbeta för en styrelse med mångfald. Med en sådan avses bland annat – en jämn könsfördelning, – en bra geografisk spridning med om möjligt en ledamot från varje kommun i länet, – mångsidiga erfarenheter och kunskaper samt – en bred åldersstruktur.

Årsmötet utser valberedning med minst tre och högst fem ledamöter, varav en sammankallande, för en mandatperiod på två år. Representanterna i valberedningen bör ha en bred geografisk spridning i länet. Medlem i Hela Sverige, verksam i Gävleborgs län, samt styrelsen för X-ing har nomineringsrätt till samtliga valbara platser. Valberedningen meddelar på lämpligt sätt när nominering ska vara valberedningen tillhanda före årsmötet.”

Enligt stadgarna ska årsmötet enligt §7, mom.2, punkt 11: först fastställa antal ledamöter och ersättare i styrelsen. Styrelsen väljer en styrelse som består av fem till elva ledamöter samt noll till tio ersättare, enligt §8.

Enligt protokollet från årsmötet 2022, den 4/5. Beslöts enligt §12 antalet ledamöter i styrelsen till tio ordinarie och inga ersättare.

Årsmötet 2023 beslöt att till ordförande utse:

Olle Persson – kvarstående 1 år

Jenny Breslin– omval 2 år

Till övriga ledamöter:

Marikka Germer – omval 2 år

Kenneth Norén – omval 2 år

Ola Nilsson – omval 2 år

Sophia Malm – omval 2 år

Thomas Backan – kvarstående 1 år

Sven-Gunnar Englund –
kvarstående 1 år

Mats Leivig – kvarstående 1 år

Staffan Iljegård –kvarstående 1 år

Vi inbjuder er medlemsorganisationer att komma med nomineringar. Motivera gärna och ge kontaktuppgifter mail, telefon etc.

Valberedningen för Hela Sverige – X-ing Gävleborg

Staffan Nilsson, sammankallande, Bjuråker  Mail: staffan46nilsson@gmail.com

Mobil: 070-578 00 22

Håkan Alkberg, Ockelbo
Carina Janars, Ljusdal

adjungerad
Evelyn Clöverstadt, Gävle