Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet

Bredband

 

År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband med minst 100 Mbit i sekunden. Det här gör vi i Örebro län.

Kontaktperson för bredband

På årsmötet 2020 valdes Bengt Larsson in i styrelsen som ny ledamot. Han kommer att bevaka bredbandsområdet. Bengt har lång erfarenhet av bredbandsutbyggnad och. arbetade bl.a. femton år som bredbandssamordnare på Länsstyrelsen i Örebro. Han kommer att rapportera i vårt nyhetsbrev om bredbandsläget i länet, vad som är på gång, olika tekniker mm.

 


 

Nyheter


78 miljoner till bredbandsutbyggnad

13 december 2022 – 78 miljoner går till bredbandsutbyggnad på landsbygden i länet. Nora blir utan pengar igen!

PTS beslut om bredbandsstöd för 2022 är nu klara. Av ca 1.3 miljarder kr som fördelades hamnade 78 miljoner i vårt län. Tillsammans med förra årets bredbandsstöd, har länet fått sammanlagt 176,3 miljoner. Stödet är avsett för utbyggnad av bredband på landsbygden. Fördelningen mellan kommunerna framgår av tabellen.

Nora kommun blev liksom tidigare helt utan pengar vilket kan verka underligt, då det finns ungefär lika många hushåll på landsbygden i Nora kommun som saknar fiber som exempelvis i Ljusnarsberg, Hällefors och Lekeberg. Vid fördelning av stödet har gällt att stöd gått till projekt som kräver minst stöd per anslutning.

Fördelning och andel av länets hushåll som saknar fiber. Källa:PTS

Generellt verkar det dock som om mest stöd också gått till de kommuner med flest hushåll som saknar fiber, vilket framgår av diagrammet.

De som sökt och beviljats stöd är GlobalConnect AB, Open Infra MidCo AB, Skanova AB, Degerfors Energi AB, Calltech Sverige AB, CO samt Forntomta fiberförening ekonomisk förening.

Bengt Larsson

 


 

PTS: Stort intresse för 1,3 miljarder i bredbandsstöd

1 oktober 2022 – Marknadens aktörer visar fortsatt stort intresse för att ansöka om PTS bredbandsstöd på 1,3 miljarder år 2022. När ansökan stängde den 22 augusti hamnade totalsumman för ansökningar på närmare 3,6 miljarder kronor.

PTS granskar nu ansökningarna och beslut om stödfinansiering fattas löpande under hösten 2022, skriver Post- och telestyrelsen

 Totalt har ansökningar på sammanlagt 856 utbyggnadsprojekt inkommit till PTS, varav 95 finns i vårt län. Vilka av dessa som får ta del av stödet kommer PTS att ta beslut om under hösten. De allra flesta ansökningarna kom från kommunala bolag och enligt PTS är fördelningen på grupper denna.

  • 13 ekonomiska föreningar (14% av de sökande)
  • 44 kommunala bolag (47% av de sökande)
  • 11 privata bolag (12% av de sökande)
  • 25 kommuner (27% av de sökande)

Vid 2021 års fördelning av bredbandsstödet, ca 1.6 miljarder kronor, gick 92 miljoner kronor till utbyggnadsprojekt i länet. Hur det blir denna gång återstår att se, men principen är fortfarande att stödet går till de billigaste projekten, dvs som kräver minst bredbandsstöd per anslutning. Utfallet av fördelningen av stödet beräknas bli klart efter nyår.

Det mål som regeringen har i sin bredbandsstrategi är att år 2025 bör 98 procent ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet. PTS senaste mätning av bredbandstillgången, från oktober 2021, visade att på landsbygden (utanför tätorter och småorter) i vårt län hade endast 48 procent av hushållen tillgång till 1Gbit/s, dvs hade fiberanslutning. Alltså långt under regeringens mål. Hoppas därför att mycket mer av bredbandsstödet denna gång hamnar i Örebro län.

Bengt Larsson

 


 

Fiberutbyggnaden i Örebro län

8 maj 2022 – PTS kartläggning visar att fiberutbyggnaden i vårt län har sackat efter de allra flesta länen i landet. 

Senaste kartläggning bygger på data från oktober 2021. Den visar att länet ligger långt efter många andra län när det gäller tillgång till fiber på landsbygden. Det är faktiskt så att länet ”slåss med” Dalarnas och Stockholms län om näst sista plats i landet.

Sist ligger Norrbottens län, vilket nog kan förklaras med de riktigt långa avstånd som finns mellan byarna i Lappland. Diagrammet visar utvecklingen från 2015.

Endast i Lekeberg, Nora och Örebro ligger tillgången till fiber på landsbygden i nivå med riksgenomsnittet.

Tabellen visar hur stor del av hushållen på landsbygden som idag har tillgång till fiber i Örebro län.

Läs mer om PTS kartläggning via länken PTS bredbandskartläggning 2021.

Bengt Larsson

 


 

Norra länsdelen blir nästan helt utan bredbandsstöd

27 februari 2022 – Av det bredbandsstöd på ca 1.6 miljarder kronor som fördelats till bredbandsaktörer i landet hamnar 92 miljoner kronor i länet. Det är PTS (Post och telestyrelsen) som har regeringens uppdrag att sköta arbetet med att fördela bredbandsstödet.

Företagen Open Infra, Kumbro, Global Connect (IP-only) och Swedish Optical Fiber Infrastructure AB som har fått dela på pengarna. Det sista företaget har sitt säte i Borensberg och ska bygga bredbandsnät kring Stora Forssa i Askersunds kommun. Pengarna delas ut i förskott till företagen, vilket kan verka lite riskabelt.

Norr om den streckande linjen på kartbilden, bortsett från den nordligaste delen av Ljusnarsbergs kommun, blir helt utan utbyggnad. Förvånande är att en del av den utbyggnad verkar ske i områden där fibernät redan finns. Rönneshytta där Open Infra får skattemedel för att bygga nytt till orten trots att det där sedan flera år finns ett fibernät.

Nytt stöd kommer att konkurrensutsättas under 2022 och är på ca 1,3 miljarder kronor. Telia äger mycket av det bredbandsnät som finns på landsbygden i länet, av vilket merparten har anlagts med finansiering av statligt stöd. Telias inställning till att bygga ut sina fibernät på landsbygden har därför stor påverkan och betydelse för kommunerna i norra länsdelen.

För att ”hela länet ska leva” krävs därför att Telia blir mer aktiv och visar att man vill fortsätta bygga ut fibernät i länet./ Bengt Larsson, HSSL Örebro län

 


 

Tidigare Nyheter

Äntligen fiber till Tångeråsa

Efter många års kamp och enträget arbete av Tångeråsa Bygdeförening är fibernätet i Tångeråsa snart färdigt och i juni kommer de sista abonnenterna att kopplas in. För att uppmärksamma detta ordnades en träff den 11 maj med representanter från Bygdeföreningen, Regionen, Länsstyrelsen, Hela Sverige ska leva och Calltech AB vid bygdegården i Tångeråsa.

Alla som var på plats var överens om att utbyggnaden av fibernätet endast kunnat genomföras tack vare projektstöd från Lekebergs kommun, Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro. Calltech AB, som bygger och äger nätet, har avtal med Telia för anslutning av kunder till det nationella nätet. Lekebergs kommun är projektägare.

Kommun har de senaste fem-sex åren varit mycket aktiv och drivande när det gäller fiberutbyggnad på landsbygden. De avsatte för det både personella och ekonomiska resurser. En plan skapades också för hur 90 procent av hushållen och företagen på landsbygden skulle erbjudas fiberanslutning.

Detta har också gett resultat då 60 procent av hushållen har tillgång till fiber enligt Post och telestyrelsens (PTS) senaste bredbandskartläggning (från oktober 2020). Med det ligger man i topp i länet och är också den enda kommun som ligger över riksgenomsnittet på 55 procent. Genomsnittet för Örebro län är endast 41 procent och det är bara i Norrbottens och Stockholms län som andelen fiberanslutna hushåll på landsbygden är lägre.

Kanske kan den nu pågående utlysningen av PTS bredbandsstöd 2021, som öppnade den 18 maj och pågår till den 9 augusti, innebära att många nya fibernät kommer att byggas på landsbygden i Örebro län? Hela Sverige ska leva kommer att följa utbyggnaden av bredbandsnät i länet och återkommer med rapportering om detta.

Läs mera:

PTS bredbandskartläggning
PTS bredbandsstöd 2021

 

Region Örebro läns handlingsplan

På årsmötet 2019 hade vi besök av bredbandskoordinator Emma Alenbrand från Region Örebro län. Hon höll en presentation som bl a beskriver Regionens handlingsplan:

”Region Örebro läns mål att alla ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter. En bredbandsuppkoppling skapar förutsättningar för människor att vara kreativa tillsammans, och att utveckla smarta lösningar utan att tära på miljön. Lösningar som i sin tur förenklar människors vardag och leder till högre livskvalité.”

Ladda ner presentationsfilen om Bredband.

Mer om Bredbandsutbyggnad på Region Örebro läns webbplats. För frågor, kontakta emma.alenbrand@regionorebrolan.se

 

Kabeldragning i Järle

Över 1 000 byalag och aktivitetsgrupper har tagit initiativ till att bygga lokala bredbandsnät. Tillsammans har dessa byalag anlagt bredbandsinfrastruktur till cirka 150 000 hushåll och företag. På Byanätsforum kan du läsa mera, målen är att förenkla för byanäten, möjliggöra kontakter och samarbeten, samt synliggöra utmaningar för bredbandsutbyggnad på landsbygden.  www.bredbandsforum.se/byanatsforum

 

Framgångsrikt bredbandssamarbete i Nora och Hällefors

I mars 2013 träffades länsstyrelsen, kommunerna Nora, Hällefors, Askersund, Hallsberg och Lekeberg för att tillsammans med Telia skriva under en gemensam avsiktsförklaring om fortsatt utbyggnad av fiber på landsbygden. Det gäller orter under 200 invånare och handlar om tillväxt, jobb och om möjligheten att bo kvar i sin hembygd.

Örebro län har etablerat en modell för samverkan om fiberutbyggnad mellan företag, offentliga aktörer och ideella organisationer som bl.a. byalag. Det har gjort det möjligt för Telia att investera i Örebro län.

Den 15 juni i år gjordes en symbolisk inkoppling av bredband (fiber) som det sista steget för Nora och Hällefors del i projektet. Målet att 90 procent av boende på landsbygden (utanför tätorterna) ska få erbjudande om fiberanslutning har uppnåtts. Evenemanget ägde rum hos Tomas Andersson, Stora Bergsmanshyttans gård i Nora kommun. På fotot gör landshövding Maria Larsson och Linda Hernström chef för Telia fiber en symbolisk inkoppling under överinseende av Tomas Andersson. Den verkliga sammankopplingen hade redan gjorts.

Bengt Larsson på länsstyrelsen har en stor del i resultatet, men utan alla parters positiva inställning hade det nog inte gått så bra.

På plats var också kommunalråden Solweig Oscarsson och Annahelena Jernberg, (Nora respektive Hällefors), Linus Grabö/Region Örebro län och Sivert Gustafsson/Länsbygderådet samt reportrar lokal- och länspressen.