Hela Sverige

Projekt m artikelmall

X-ing driver och medverkar i ett antal projekt som del av verksamheten. Här nedan finns de största listade, med länkar till ytterligare information.

Projekt som X-ing driver

Förädlingsmackapären

Ett hållbart samhälle kräver att alla delar av landet ges möjlighet att utvecklas. En förutsättning för att detta ska lyckas är att lokalsamhället involveras i utvecklingsprocesser och erbjuds möjligheter till inflytande och handlingsutrymme.

I Med och Motvind

– en plats där lokalsamhälle och vindparker möts i Gävleborgs län.

Vindkraften är ett område med risk för konflikter mellan olika intressen och att man kan se vindkraft som ett hot eller en möjlighet.

Här finner man information för

  • privatperson som känner att du inget vet eller kan och behöver inhämta mer kunskap om processen med vindkraftsetableringar,
  • politiker och tjänstepersoner och
  • vindkraftsprojektörer.

Internationella projekt som X-ing medverkar i

GIRA – Green Initiativ in Rural Areas

Syfte:
Samarbete kring landsbygdsutveckling i Europa under begreppet “Green Initiativs in rural Areas”. Utbyte av erfarenheter och kunskap för att utveckla gröna initiativ.

SARURE – Save Rural Retail

När den sista lokala butiken stängs i ett landsbygdsområde, dör området. SARURE vill hitta möjliga lösningar för att få landsbygdsbutiker att överleva. Söderhamns kommun, som enda part i Sverige, deltar i ett internationellt projekt för att hitta lösningar till att bevara servicen på landsbygden – SARURE.