Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsgruppen Hela Jorden

 

Arbetsgruppen Hela jorden vill öka förståelsen för att livskraftiga levande jordar är grundläggande för livet på den här planeten och följaktligen även för Sverige och Halland. En god jordhälsa är väsentligt för att det som växer i jorden ska bli näringsrik och näringstät mat för såväl djur som människor. God jordhälsa ger god folkhälsa.

 

Livskraftiga jordar med hög mull- och kolhalt kan också hålla betydande mängder vatten och motverka såväl torka som översvämningar samt har en större betydelse för det lokala klimatet än vad vi tidigare insett. Och många lokala klimat skapar det stora globala klimatet. En lantbrukare i Slättåkra (Halland) uttrycker det som att ”Hög biologisk mångfald och djup vattenhållande jord är naturens överlägsna skydd mot global uppvärmning”.

 

I EUs Markstrategi anges att ”Friska marker utgör också det största landbaserade kolförrådet på vår planet. Tillsammans med markens svampartade förmåga att absorbera vatten och minska risken för översvämningar och torka, gör denna egenskap marken till en oumbärlig hjälp vid begränsningen av och anpassningen till klimatförändringarna.”

 

Tyvärr är såväl planetens, Sveriges och Hallands jordar långsiktig hotade på grund av erosion och utarmning. I EUs Markstrategi anges vidare att ”Det uppskattas att omkring 60–70 % av marken i EU inte är frisk. Marker och jordmåner fortsätter att utsättas för påfrestande nedbrytningsprocesser som erosion, packning, minskat innehåll av organiskt material, föroreningar, förlust av biologisk mångfald, försaltning och hårdgörning. Denna skada orsakas av ohållbar markanvändning och markförvaltning, överexploatering och utsläpp av föroreningar. Varje år sköljs t ex omkring 1 000 miljoner ton jord bort genom erosion i Europa.”

 

Glädjande nog finns det sätt att bedriva lantbruk som både återskapar jordhälsa, binder kol i marken och ger förutsättningar för lönsam matproduktion. Dessa lantbruk följer s k regenerativa principer och det finns flera sådana lantbruk i Halland, se pdf-fil nedan.

Arbetsgruppen HELA JORDEN består idag av Lars Davidsson och Katarina Sundvall. Under 2022-23 har gruppens arbete varit i en uppstartsfas, men under våren 2024 har gruppen tagit initiativ till ett samarbete med Svensk kolinlagring och Regenerativt Sverige som resulterat i en monter på Landsbygdsriksdagen i Nyköping (24-26 maj 2024) där syftet är att sprida ett budskap om att just HELA JORDEN för att HELA SVERIGE SKA LEVA, såväl under kriser i närtid som om 300 år.

Ladda ner vår information i PDF-format

 

Är du intresserad av att ta del av gruppens arbete eller bara få mer information?

Kontakta sammankallande Lars Davidsson 

Landscape in Halland, Sweden.