Hela Sverige
Nyheter9 november, 2021

Kallelse till Årsmöte i Hela Sverige ska leva, Fyrbodal

Tisdagen den 22 mars kl 17.00
Plats: Ljungskile folkhögskola

DAGORDNING

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet.
3. Val av sekreterare, samt justerare, 2 st, att jämte ordförande justera protokollet.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Prövning av om årsmötet blivit behörigen utlyst.
6.Godkännande av dagordningen
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut.
8. Revisorernas berättelse
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
10. Beslut om disposition av årets resultat
11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. Fastställande av ersättningar till styrelse och revisorer.
13. Fastställande av årsavgift för innevarande år Förslag 0 kr
14. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2022
15. Val av styrelse:
Styrelseordförande
Ordinarie Ledamöter
Ersättare
16 Val av revisorer och revisorssuppleanter
17. Val av valberedning – ledamöter och sammankallande
18. Val av ombud till höstmöte och årsmöte i HSSL/Riks.
2 ordinarie + 2 ersättare
19 Stadgeändring, beslut 2 av 2
20. Behandling av inkomna motioner och förslag.
21 Övriga frågor
22. Mötets avslutande.

KALLELSE

Verksamhetsberättelse HSSL Fyrbodal 2021

Revisionsberättelse HSSL Fyrbodal 2021

Verksamhetsplan HSSL Fyrbodal 2022