Hela Sverige

Kort om våra aktiviteter.

Det vi gör:

  • Bilda nätverk, kommittéer, regionala, kommunala och lokala uppdrag etc.
  • Skapa nyheter/information i nyhetsbrev och sociala media
  • Deltar i olika projekt med Länsstyrelsen, Regionen, Coompanion, mm
  • Direktkontakter med region, kommun i länet och medlemmar/lokala grupper under året
  • Opinionspåverkan regionalt och lokalt genom tex, debattinlägg, pressmeddelande, andra aktioner
  • Utse Årets lokala utvecklingsgrupp och nominera nationellt
  • Genomföra arrangemang med kunskapsöverföring, t.ex. utbildning, konferenser, samverkansträffar, temadagar, dialogmöten, prisutdelningar, mm

Aktiviteter 2022.

 

Innovationsnod för hållbar vindkraft i Dalarna

Hela Sverige Ska Leva Dalarna deltar som part i ett projekt som handlar om att mobilisera och aktivera näringslivet för att utveckla affärsmöjligheter under etableringsfas inför vindkraftsetableringar. Vi ansvarar för delmålet att aktivera och utveckla lokalsamhället i dessa processer genom att tillvarataga lokal kunskap och initiativ på bygdenivå. I arbetet har vi stöd och samverkan genom lär-processer med Hela Sverige Ska leva X-ing, som har lång erfarenhet av metodutveckling kring tidiga lokal dialog. Projektet pågår under 2022 och vi samarbetar ihop med Länsstyrelsen Dalarna, Region Dalarna samt Samarkand2015, ett näringslivsutvecklingsbolag i Västerbergslagen.

Social byggande och boende på landsbygderna

Hela Sverige Ska Leva Dalarna arbetar aktivt med det framväxande intresset och engagemanget kring socialt byggande och boende i flera av länets kommuner. Genom arbetet vid Bysjöstrands Ekoby i Grangärde, Ludvika arbetar vi ihop med flera kommuner och med Region Dalarna för att stötta framväxten av fler lokala bo och bygginitiativ runtom i Dalarna. Under 2022 kommer en förstudie att genomföras i syfte att etablera ett fördjupat och längre samarbete med länets aktörer i syfte att strategiskt lyfta dessa frågor utifrån ett regional utvecklingsperspektiv.
www.bysjostrand.se

Effektmätning

Hela Sverige Ska Leva Dalarna deltar som koordinerande part, ihop med Coompanion Dalarna i det nationella projektet Emnpowertment+. I Dalarna bedriver vi testbädden kring effektmätning, utifrån frågeställningen; hur kan vi följa upp och mäta den sociala nyttan som aktörer inom civilsamhället i Dalarna bidrar med? Vårat arbete bedrivs som en regional testbädd och i projektet samarbetar vi med andra testbäddar runtom i Sverige fokuserade på andra frågeställningar relevanta för social hållbarhet.

Klimatanpassning på landsbygderna

 

Hela Sverige Ska Leva Dalarna koordinerar Landsbygdsnätverkets nya initiativ kring Klimatanpassning och de fyra olika grupper som träffas och planerar konkreta insatser. Grupperna är; SWOT-analys, spridning, flernivåsamverkan, studiebesök. Arbetet har just startat och kommer att pågå under 2022.
https://www.landsbygdsnatverket.se/kontakt/klimatanpassningilandsbygder.4.11d88f1017dc8129176d1fab.html

Dalastrategin och smart specialisering i Dalarna

Hela Sverige Ska Leva Dalarna kan glada konstatera att vårt arbete och involvering i den regionala processen kring framtagandet av nya Dalastrategin har varit lyckosam. Ett landsbygdsperspektiv är tydligt inbyggt i Strategin och ger nu en nödvändig plattform för vårt fortsatt regionala engagemang. Detta får till följd av att vi nu också arbetar vidare med lokala innovationsprocesser genom medverkan i framtagning av programmet för smart specialisering i Dalarna. Vi arbetar här tätt ihop med andra regionala civilsamhällesorganisationer i länet för att gemensamt lyfta civilsamhällets möjligheter till deltagande kring lokala innovationsprocesser och det vi gemensamt kallar för ”lokala innovationsledare”.

Vår samarbetspartner

Region Dalarna

 

Hela Sveriges Riksorganisation

Hela Sverige pratar med Årets kommun.

Finns det plats också för landsbygderna i regering...

Skolor i hela landet.