Hela Sverige

 Dagordning Höstmöte 2022

1. Val av ordförande för höstmötet

2. Val av mötessekreterare

3. Godkännande av röstlängd

4. Val av två ombud att jämte ordföranden justera höstmötesprotokoll

5. Val av rösträknare

 

6. Godkännande av dagordningen

7. Årets lokal utvecklingsgrupp i Dalarna 2022

8. Styrelsens förslag på verksamhetsplan för 2023

Förslag HSSLW_Verksamhetsplan 2023.docx

9. Styrelsens budget på budget för 2023

Förslag Budget 2023.xlsx – 2023

10. Styrelsens förslag på medlemsavgift för 2023

11. Övriga frågor